Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Uddannelsesråd

​I Videreuddannelsesregion Øst er der nedsat et uddannelsesråd for hvert af de 39 specialer. Enkelte af uddannelsesrådene er landsdækkende. Uddannelsesrådenes overordnede formål er at sikre en god uddannelse. Uddannelsesrådet består af repræsentanter fra de forskellige afdelinger, yngre læge repræsentanter samt specialets postgraduate kliniske lektor (PKL).

Uddannelsesrådene har følgende opgaver:

  • Uddannelsesrådet er rådgivende over for Det Regionale Råd Videreuddannelsesregion Øst i forhold til generelle spørgsmål vedrørende den lægelige videreuddannelse inden for specialet/ fællesdelen både i relation til KBU og speciallægeuddannelse. Det er primært den postgraduate kliniske lektor, der forestår rådgivning vedr. personsager. Principielle spørgsmål afledt af konkrete personsager behandles i uddannelsesrådet
  • Det betyder bl.a., at uddannelsesrådene jævnligt drøfter hoveduddannelseslægerne i specialet med henblik på optimering af uddannelsesforløbene, samt læring og sparring i specialet. Egentlig behandling af personsager varetages af Videreuddannelsessekretariatet og specialets postgraduate kliniske lektor
  • Uddannelsesrådet rådgiver Det Regionale Råd Videreuddannelsesregion Øst vedrørende planlægning og gennemførelse af speciallægeuddannelsen inden for specialet
  • ​Uddannelsesrådene medvirker til den løbende revision af uddannelsesprogrammer, og deltager i den lokale implementering af nye undervisnings-, lærings- og evalueringsmetoder
  • Uddannelsesrådene rådgiver Det Regionale Råd Videreuddannelsesregion Øst vedr. løbende justeringer af uddannelsesforløbene i relation til strukturændringerne i sundhedsvæsenet
  • Uddannelsesrådene behandler Inspektorordningens evalueringer af de uddannelsesgivende enheder indenfor specialet, rådgiver i videst muligt omfang Det Regionale Råd Videreuddannelsesregion Øst og følger i samarbejde med Det Regionale Råd Videreuddannelsesregion Øst op på de beslutninger, der træffes i konkrete sager
  • Når evaluering af de uddannelsesgivende enheder indenfor specialet er tilgængelige i elektronisk form, følger uddannelsesrådene systematisk op på de uddannelsesgivende enheders evalueringer for at sikre videreuddannelsens kvalitet. Resultatet af uddannelsesrådenes opfølgning og de deraf følgende anbefalinger overgives til Det Regionale Råd

​Specialernes PKL kan findes via specialesiderne eller via PKL-oversigten under 'Vigtig info'.

Opdateret 28/9-2022

Tlf: 38 66 99 30​