Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Uddannelsesråd

​I Videreuddannelsesregion Øst er der nedsat et uddannelsesråd for hvert af de 39 specialer. Enkelte af uddannelsesrådene er landsdækkende. Uddannelsesrådenes overordnede formål er at sikre en god uddannelse. Uddannelsesrådet består af repræsentanter fra de forskellige afdelinger, yngre læge repræsentanter samt specialets postgraduate kliniske lektor (PKL).

Uddannelsesrådene har følgende opgaver (se den fulde tekst i boksen "Kommissorium"):

  • Uddannelsesrådet er rådgivende over for Det Regionale Råd Videreuddannelsesregion Øst i forhold til generelle spørgsmål vedrørende den lægelige videreuddannelse inden for både KBU som specialet inkl. evt. fællesdel. Det er primært den postgraduate kliniske lektor i tæt samarbejde med Sekretariatet, der forestår rådgivning vedr. personsager i forbindelse med f.eks. meritansøgninger. Principielle spørgsmål afledt af konkrete personsager behandles i uddannelsesrådet
  • Uddannelsesrådet rådgiver Det Regionale Råd Videreuddannelsesregion Øst vedrørende planlægning og gennemførelse af speciallægeuddannelsen inden for specialet. Ved udarbejdelse af indstillinger vedr. sammensætning og placering af uddannelsesforløb skal indstillingen overordnet forholde sig til de formelle rammer angivet i målbeskrivelsen, uddannelsesafdelingernes struktur og funktion, de enkelte afdelingers patientunderlag samt belyse evt. særlige forhold i forbindelse med udvidelse eller reduktion af antal uddannelsesårsværk.  Alle interesserede afdelinger i begge driftsregioner medvirker til udarbejdelse af indstilling.         
  • ​Uddannelsesrådene medvirker til den løbende revision af uddannelsesprogrammer, og deltager i den lokale implementering af nye undervisnings-, lærings- og evalueringsmetoder.
  • Uddannelsesrådene rådgiver Det Regionale Råd Videreuddannelsesregion Øst vedr. løbende justeringer af uddannelsesforløbene i relation til strukturændringerne i sundhedsvæsenet samt iht. beslutninger taget af Det Regionale Råd.
  • Uddannelsesrådene behandler Inspektorordningens evalueringer af de uddannelsesgivende enheder indenfor specialet, rådgiver i videst muligt omfang Det Regionale Råd Videreuddannelsesregion Øst og følger i samarbejde med Det Regionale Råd Videreuddannelsesregion Øst op på de beslutninger, der træffes i konkrete sager
  • Uddannelsesrådene følger løbende videreuddannelsens kvalitet på baggrund af den postgraduate lektors afdelingsbesøg, inspektorrapporter, henvendelser fra uddannelseslæger samt overvågning af de uddannelsesgivende enheders evalueringer.  Resultatet af uddannelsesrådenes opfølgning og de deraf følgende anbefalinger overgives til Det Regionale Råd

​Specialernes PKL kan findes via specialesiderne eller via siden Mere om PKL under 'Vigtig info'.

Opdateret 01/08 2023

Tlf: 38 66 99 30​