Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Postgraduat Klinisk Lektor (PKL)

Baggrund

Speciallægebetænkningen fra 2000 danner grundlag for en reform af den postgraduate lægeuddannelse. En af de vigtigste nyskabelser er, at speciallægeuddannelsen er blevet kompetence- og tidsstyret. Samtidig har reformen betydet en introduktion af nye pædagogiske metoder. Derfor har man skabt den Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF), der består af en Postgraduat Klinisk Lektor (PKL) for de enkelte specialer, for KBU samt en professor.

Fremtidens speciallæge skal mestre kompetencer inden for alle de 7 lægeroller: Medicinsk ekspert, Samarbejder, Kommunikator, Akademiker, Sundhedsfremmer, Leder/administrator og Professionel. Den uddannelsessøgende læge skal dermed erhverve sig en lang række forskelligartede kompetencer igennem sit uddannelsesforløb, og disse kompetencer skal løbende evalueres og attesteres i lægens logbog. For at sætte læringen i system udarbejder afdelingerne uddannelsesprogrammer, som mere detaljeret beskriver, hvordan hver enkelt kompetence skal/kan læres og evalueres i løbet af et hoveduddannelsesforløb.

De første lektorer i Videreuddannelsesregion Øst tiltrådte i 2005. Gruppen betjener det Regionale råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesegion Øst, de specialespecifikke uddannelsesråd, de uddannelsesgivende afdelinger/praksis og de uddannelsessøgende læger.

Intentionen er at professionalisere arbejdet med at understøtte og udvikle læringsmiljøet på de uddannelsesgivende afdelinger/praksis i videreuddannelsesregionen for derved at i sidste ende at sikre en målbar høj kvalitet i patientbehandlingen.

Hvem er PKL’erne?

1. april 2019 er der 1 professor og 40 PKL’ere i Videreuddannelsesregion Øst. De dækker aktuelt 37 af specialerne. Hertil kommer 2 PKL’ere, der har KBU som arbejdsområde.

Den postgraduate lektor er formand for det specialespecifikke uddannelsesråd i sit eget speciale.

Under links findes en "PKL-oversigt", hvor du kan få et overblik over de ansatte lektorer i Videreuddannelsesregion Øst.

Hvad laver PKL’erne?

Helt overordnet har PKL'erne ansvar for at hjælpe med den pædagogiske udvikling i specialet, bl.a. gennem arbejdet i uddannelsesrådene, men også gennem besøg på de enkelte afdeling/praksis. Hertil kommer en del opgaver i samarbejde med Sekretariatet, f.eks. i forbindelse med diverse personsager, meritsager, uhensigtsmæssige forløb m.m.

Forskning, udvikling og formidling

PKL’erne skal: 

 • varetage systematisk indsamling og udvikling af viden om medicinsk pædagogik.
 • iværksætte, udføre og formidle konkrete forsknings- og udviklingsprojekter vedrørende medicinsk pædagogik.
 • være med til at bygge bro mellem præ- og postgraduat lægeuddannelse.

Konsulentbistand og rådgivning

PKL’erne skal medvirke til at:

 • viden om medicinsk pædagogik får en central plads i den politisk/strategiske planlægning af videreuddannelsen i det regionale videreuddannelsesråd.
 • viden om medicinsk pædagogik anvendes i den praktiske planlægning og revision af introduktions- og hoveduddannelsesforløb i de specialespecifikke råd.
 • viden om medicinsk pædagogik anvendes i afdelingernes/praksis udarbejdelse og brug af uddannelsesprogrammer.
 • rådgive de uddannelsessøgende ved behov.

Kvalitetsudvikling

PKL’erne skal bidrage til:

 • at etablere et frugtbart samspil mellem uddannelsesrådene og de uddannelsesgivende afdelinger i arbejdet med systematisk kvalitetsudvikling af uddannelsen. Uddannelsesrådene har brug for erfaringerne fra de uddannelsesgivende afdelinger for at tage fornuftige beslutninger om revision af uddannelsesprogrammer, ændret sammensætning af blokke mm.
 • opsamling og –udveksling af erfaringer med den nye lægelige videreuddannelse og brug af disse erfaringer med henblik på kvalitetsudviklende tiltag.

Koordination

PKL’erne skal bidrage til erfarings- og vidensudveksling

 • med de to øvrige videreuddannelsesregioner og tilstræber ensartethed i uddannelseskvaliteten på tværs af landets tre videreuddannelsesregioner.
 • ​med den prægraduate lægeuddannelse og tilstræber en kontinuerlig koordination og justering mht. indhold og metoder.

Opdateret 01/05/2024

Tlf: 38 66 99 30​