Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

FAQ​

1) Hvor bliver introduktionsstillinger slået op?

Alle introduktionsstillinger opslås på www.sundhedsjobs.dk  af de enkelte afdelinger - dog opslås stillinger i almen medicin flere gange årligt af regionerne. Disse stillinger søges via www.videreuddannelsen.dk og fremgår af siden 'Opslag' på denne hjemmeside.  Introduktionsstillinger i staten opslås på www.job-i-staten.dk .

Oversigter over introduktionsstillinger i de enkelte specialer findes her

2) Hvordan bliver min introduktionsstilling godkendt?

Du skal ikke indsende nogen dokumenter hverken til os eller Sundhedsstyrelsen, når du er færdig med din introduktionsstilling. Du skal sørge for følgende:

  • at du har fået underskrift for  alle de kompetencer i logbogen, der hører til introdelen / at du har fået godkendt alle intro-kompetencer på siden 'Kompetencer' i uddannelseslæge.dk
  • at du har gennemført det generelle kursus Pædagogik 2 / at du har fået godkendt 'Kursus i klinisk vejledning' i uddannelseslæge.dk
  • at du har fået underskrevet ”Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement” / at du har fået godkendt 'Attestation for tid' i uddannelseslæge.dk

Dokumenterne skal bruges når du søger hoveduddannelse, og når du søger speciallægeanerkendelse – opbevar dem derfor et sikkert sted f.eks. i din E-boks. Du finder dokumenterne på siden *se uddannelse* og vælg 'Introduktionsstilling' i uddannelseslæge.dk

For nogle specialer gælder tillige, at du skal have udfyldt vurderingsskemaet, og i almen medicin skal du også have underskrevet relevante kurser i "Kursushæftet".

3) Er det tilladt at have flere introduktionsstillinger i samme speciale?

Ja, men vi opfordrer altid afdelingerne til at ansætte læger, der ikke har introduktionsstilling i forvejen.

4) Jeg har haft en introduktionsstilling tidligere og har gennemført LAS 1 og Pæd 2 . Skal jeg tage dem igen i min nye introduktionsstilling?

LAS kursusrækken har skiftet navn til SOL kurser. LAS 1 svarer til SOL 1, LAS 2 svarer til SOL 3, og LAS 3 svarer til SOL 2. Hvis du tidligere har gennemført LAS 1/SOL 1 skal du ikke gennemføre det igen. Hvis du uploader kursusbeviset til uddannelseslæge.dk kan kurset godkendes af din UAO eller af Videreuddannelsessekretariatet.

Såfremt du har taget LAS 1 eller SOL 1 i løbet af din introduktionsuddannelse, skal du ikke tage disse kurser igen - hverken i hoveduddannelsen eller hvis du får en ny introduktionsstilling i et andet speciale. Det samme gælder for Pædagogik 2, der også kun skal tages 1. gang i introduktionsuddannelsen.

5) Hvad tæller som fravær?

Ferie og deltagelse i obligatoriske kurser tæller ikke med i de 10 % fravær, som man maksimalt må have. Alle andre former for fravær - herunder sygdom, barsel, barns sygedag, omsorgsdage, fravær til forskning m.m. – tæller med i grænsen på de 10 %.

6) Jeg har været syg i mit klassificerede uddannelsesforløb – skal det forlænges?

Hvis du har mere end 10 % fravær (alt andet end ferie og obligatoriske kurser) i et delelement, skal ansættelsen forlænges. Ved forlængelse skal alt fravær erstattes. Se mere her.

7) Kan jeg afholde orlov (ikke barsel) under min hoveduddannelse?

Ja, du kan godt afholde orlov under din hoveduddannelse. Alle afdelinger, der bliver berørt af din orlov, skal acceptere orlovsperioden OG kunne tage dig tilbage igen efter endt orlov. For længerevarende orlov er det normalt, at specialets postgraduate kliniske lektor (PKL) også skal godkende din orlov. Når du har skriftlig accept fra alle afdelinger, skal du kontakte Videreuddannelsessekretariatet, da der skal laves en revideret ansættelses- og uddannelsesaftale. Læs mere her.

8) Jeg har ansættelse forud for hoveduddannelsen, og skal nu være på samme afdeling i min hoveduddannelse – kan jeg få merit?

Hvis der er tale om en uklassificeret ansættelse kan der ikke gives merit.

Hvis du har været i klassificeret introduktionsstilling i et speciale og søger merit for et uddannelseselement i hoveduddannelsen i samme speciale, kan der heller ikke gives merit.

Hvis du derimod søger merit i et andet speciale, hvor det speciale, du har opnået erfaringen i indgår som sideuddannelse, kan der som regel gives merit. Du skal først søge merit, når du har fået en hoveduddannelsesstilling. Videreuddannelsessekretariatet afgør som regel sagen i samarbejde med specialets PKL.

Hvis der gives merit, er det ikke sikkert, at du frigives fra det pågældende uddannelseselement og/eller, at hoveduddannelsesforløbet afkortes. Det kræver alle de berørte afdelingers accept.

9) Jeg er i hoveduddannelse og har fået mulighed for at få ansættelse på en anden afdeling – kan det lade sig gøre?

Ja, men det kræver, at både aftagende og modtagende afdeling skriftlig godkender dette. Desuden skal du kunne lære de samme kompetencer på den nye afdeling, som du skulle have lært på den gamle. Videreuddannelsessekretariatet skal kontaktes og give den endelige godkendelse, og der skal laves en revideret ansættelses- og uddannelsesaftale.

10) Jeg er i hoveduddannelse, men ønsker at fortsætte min hoveduddannelse i en anden videreuddannelsesregion – kan jeg det?

Ja, du kan godt skifte videreuddannelsesregion. Som udgangspunkt kræver det, at du selv finder alle ansættelserne i den videreuddannelsesregion, du ønsker at skifte til. Desuden skal samtlige afdelinger + videreuddannelsessekretariatet i begge videreuddannelsesregioner acceptere, at du flytter dit forløb. Videreuddannelsessekretariatet i den nye videreuddannelsesregion skal udarbejde en ny ansættelses- og uddannelsesaftale til dig.

11) Jeg er ved at have færdiggjort min hoveduddannelse og skal søge speciallægeautorisation. Hvad skal jeg indsende til Styrelsen for Patientsikkerhed?

På Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside kan du se hvad du skal indsende, når du søger om speciallægeautorisation. Læs mere her.

12) Jeg ønsker et sammenhængende uddannelsesforløb i Region Sjælland – hvordan gør jeg?

Hvis du er tilknyttet SUH Køge på det sidste år af kandidatuddannelsen, kan du ansøge om at få KBU eller KBU og introduktionsuddannelse i Region Sjælland. Der vil være op til 24 KBU-forløb pr. halvår og 10 af disse forløb kan efterfølges af en introduktionsstilling i et af de specialer, der findes i Region Sjælland. Du kan læse mere her (information følger snarest)​

Opdateret 09/05 23

Tlf: 38 66 99 30​