Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Begreber og nøgleord

- terminologi i den lægelige videreuddannelse​

Nedenfor er en kort beskrivelse af de mest centrale begreber og nøgleord, der benyttes i den lægelige videreuddannelse. For en mere uddybende beskrivelse af alle relevante begreber og nøgleord henvises til Sundhedsstyrelsens 'Terminologi for den lægelige videreuddannelse' og 'Målbeskrivelse for Speciallægeuddannelsen - den generelle del'.

Målbeskrivelse

Specialeselskaberne udarbejder en målbeskrivelse for de enkelte specialer. Her beskrives specialet samt de kompetencer, som uddannelseslægen skal tilegne sig i løbet af henholdsvis KBU, introduktions- og hoveduddannelsen. For hver enkelt kompetence angives der endvidere  én eller flere lærings- og evalueringsmetoder. Specialets målbeskrivelse er efterfølgende godkendt af Sundhedsstyrelsen.

Målbeskrivelserne kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

Uddannelsesprogram

Uddannelsesprogrammet er en konkretisering af målbeskrivelsen og udarbejdes for hhv. KBU, introduktions- og hoveduddannelsesforløb. Uddannelsesprogrammet beskriver de kompetencer, som skal erhverves i de enkelte elementer/ansættelser i uddannelsesforløbet og hvor og hvornår de enkelte kompetencer skal opnås. Uddannelsesprogrammet indeholder endvidere en præsentation af de uddannelsessteder, der indgår i uddannelsesforløbet, og lærings- og evalueringsmetoder er gengivet. Det angives også, hvilke specialespecifikke- og generelle kurser samt fokuserede ophold, der skal gennemføres i hvert uddannelseselement.

Uddannelsesprogrammet skal udleveres til uddannelseslægen i første ansættelse i uddannelsesforløbet, men kan for de fleste specialers vedkommende findes på de specialespecifikke sider her på laegeuddannelsen.dk.

Uddannelsesprogrammet er udarbejdet i samarbejde mellem Videreuddannelsessekretariatet, afdelingerne, uddannelsesrådet og de faglige rådgivere (PKL).

Uddannelsesplan

Uddannelsesplanen (også kaldet den individuelle uddannelsesplan) er en yderligere konkretisering af uddannelsesprogrammet og skal understøtte kompetenceudviklingen hos den enkelte læge. Uddannelseslæge og hovedvejleder udarbejder i fællesskab en uddannelsesplan for hver enkel ansættelse, hvor det angives hvornår og hvordan uddannelseslægen opnår de forskellige kompetencer. Det er som oftest uddannelseslægen, der har ansvar for den konkrete udarbejdelse af uddannelsesplanen. Der følges op på planerne i samtaler med hovedvejlederen. Uddannelseslægen er selv ansvarlig for at gøre opmærksom på, hvis kompetenceopnåelsen ikke forløber som planlagt, se også Sundhedsstyrelsens vejledning om kompetencevurdering i den lægelige videreuddannelse.

Logbog - Uddannelseslæge.dk

Godkendelse af hhv. kompetencer, kurser og uddannelsestid attesteres i den elektroniske logbog via Uddannelseslæge.dk som uddannelseslægen automatisk oprettes i. Vejleder kan godkende kompetencer, kursusansvarlig kan godkende relevante kurser og den uddannelsesansvarlige overlæge kan godkende uddannelsestiden.

Hvis uddannelseslægen har påbegyndt uddannelsesforløb inden overgang til den elektroniske logbog, så skal logbog/checkliste i papirudgaven benyttes. I logbogen skal samtlige erhvervede kompetencer i løbet af et uddannelsesforløb attesteres. Godkendelse af den enkelte kompetence kræver læselig underskrift og stempel samt dato af den uddannelsesansvarlige overlæge eller af de personer, som den uddannelsesansvarlige har uddelegeret underskriftskompetence til. Der må ikke anvendes gentagelsestegn eller ”Tuborg-klammer” i logbogen.

Logbogen for introduktionsuddannelsen skal anvendes som dokumentation for, at introduktionsuddannelsen er godkendt, når uddannelseslægen ansøger om et hoveduddannelsesforløb. På tilsvarende vis skal logbogen fra hoveduddannelsen bruges, når uddannelseslægen søger om speciallægeautorisation hos Sundhedsstyrelsen.

Opdateret den 4/4-2023

Tlf: 38 66 99 30​