Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Fravær

​Længden på alle uddannelsesforløb er fastsat af Sundhedsstyrelsen i to bekendtgørelser. Men hvis du har fravær i løbet af dit uddannelsesforløb, er det ikke sikkert, at dit forløb nødvendigvis skal forlænges. Som udgangspunkt skal forløbet kun forlænges, hvis dit fravær overstiger 10 % af det enkelte ansættelseselement.

​​

Alle former for fravær undtagen obligatorisk kursusdeltagelse udløser erstatningsansættelse såfremt fraværet udgør mere end 10% af den konkrete ansættelse. 10% svarer til 18 dage pr. halvår eller 36 dage pr. år. HUSK ferie tæller ikke som fravær.

Nedenfor kan du læse mere om de forskellige typer af fravær, der opdeles i 3 hovedgrupper:

  • Retsbaseret fravær – altså fravær du har ret til. Det drejer sig om barsels- og adoptionsorlov, forældreorlov, særlige familiemæssige forhold, ansættelse i Grønland, udsendelse med forsvaret for kontraktansatte samt hvis din partner er offentlig ansat og udstationeres i udlandet.
  • Overenskomstbaseret fravær – altså fravær beskrevet i den overenskomst du arbejder efter f.eks. fravær ved barns 1. og 2. sygedag, omsorgsdage og fravær pga. obligatorisk kursusdeltagelse.
  • Ikke-retsbaseret fravær – altså fravær der skal aftales med de berørte ansættelsessteder, videreuddannelsessekretariatet og dig. Det kunne f.eks. dreje sig om orlov til forskning.

Nedenfor kan du se, hvordan du skal forholde dig i forhold til de forskellige slags fravær. Videreuddannelsessekretariatet er ikke eksperter i alle former for fravær, hvorfor du kan blive henvist til HR-afdelingen på ansættelsesstedet samt Yngre Læger.

Husk altid at meddele længevarende fravær (alt over 2 uger) til Sekretariatet. Husk også at hvis du er syg og ikke har meldt dig rask senest fredag eller dagen før en helligdag, så vil weekend/helligdage medtælles som sygedage.

Erstatningsansættelse

Såfremt du i en ansættelse har haft mere end 10% spredt fravær eller har haft en længerevarende fraværsperiode skal du have en erstatningsansættelse mindst svarende til orlovslængden. Generelt vil erstatningsansættelsen afsluttes med udgangen af en måned for at overholde overenskomsterne.

Erstatningsansættelser skal godkendes til uddannelse af Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse i samarbejde med det relevante uddannelsesråd. Det er derfor vigtigt, at du hurtigst muligt meddeler Videreuddannelsessekretariatet, hvornår du ønsker at genindtræde i dit uddannelsesforløb, så et nyt forløb kan planlægges.

Du kan læse Sundhedsstyrelsens vejledning om erstatningsansættelse under ”Nyttige links”.

Barsels- og adoptionsorlov samt forældreorlov

Reglerne er lidt forskellige afhængig af hvor du er ansat. Vær dog opmærksom på, at du som yngre læge også kan være berettiget til løn under barsel selv om du ikke har en ansættelse.

Du kan læse alle regler for yngre læger her.

Hvornår skal jeg søge om barselsorlov?

Bliver du gravid under din uddannelse skal du meddele din termin og forventede barselsorlov til den/de berørte afdeling/er, ansættelsesstedets HR-afdeling samt Videreuddannelsessekretariatet. I både Region Sjælland og Region Hovedstaden sker det ved udfyldelse af et skema, du kan finde på regionens intranet.

Din ansøgning om barselsorlov skal ske senest 3 måneder før forventet termin via afdelingens ledelse. Din ansøgning attesteres hos afdelingens ledelse og sendes derefter til ansættelsesstedets HR-afdeling sammen med kopi af din vandrejournal.


Medforældre skal med 4 ugers varsel meddele tidspunktet for afholdelse af de to ugers orlov inden for de første 14 uger. Orlov i uge 25 og 26 varsles senest 14 uger efter fødslen. Orlov i de 10 uger, der ligger efter den 14. uge efter fødslen skal varsles senest 6 uger efter fødslen. I både Region Sjælland og Region Hovedstaden sker det ved udfyldelse af et skema, du kan finde på regionens intranet. Husk desuden at orientere Videreuddannelsessekretariatet. Vær opmærksom på, at al fædreorlov tæller som fravær, og du har brug for en erstatningsansættelse for hele fraværsperioden, hvis dit samlede fravær inkl. fædreorlov overstiger 10 %.

Hvornår skal jeg meddele tilbagekomst til arbejdet?

Senest 6 uger efter fødslen skal du meddele afdelingen og din HR-afdeling, hvornår du planlægger at vende tilbage til arbejdet. Når du har modtaget bekræftelse på din orlov fra HR-afdelingen, sender du en kopi af bekræftelsen til Videreuddannelsessekretariatet.

Som udgangspunkt skal du tilbage til samme afdeling / praksis, så tal med afdelingen om muligheden for at vende tilbage allerede når du planlægger din orlov. Har du ikke truffet en aftale med afdelingen / praksis om at vende tilbage efter din orlov, så sammensætter Videreuddannelsessekretariatet et forløb så tæt på dit oprindelige som muligt.

Længerevarende fravær af ikke-retsbaseret årsag

Fravær kan også skyldes ønske om relevant udenlandsophold eller forskning.

Alt ikke-retsbaseret fravær kræver godkendelse fra de berørte afdelinger / praksis, der fremgår af din Ansættelses- og Uddannelsesaftale. Hvis alle afdelinger / praksis stiller dig fri i forhold til din aftalemæssige ansættelse og accepterer, at du senere vender retur, kan du søge om orlov i en given periode.

Send din ansøgning om orlov til Videreuddannelsessekretariatet sammen med den mail fra de berørte afdelinger / praksis, der fritstiller dig fra din ansættelsesaftale med afdelingerne / praksis, hvis din ansøgning om orlov godkendes. Du skal sikre dig, at du kan forblive i den planlagte ansættelse, hvis din orlov ikke imødekommes. 

Såfremt du søger om orlov for at uddanne dig helt eller delvist i udlandet, kan du søge om at få ansættelsen i udlandet forhåndsgodkendt til uddannelse. Du kan læse mere om dette i afsnit 3.5 i Sundhedsstyrelsen vejledning nr. 9481 ”Vejledning om meritvurdering i speciallægeuddannelsen”.

Som ved andre former for fravær skal du i god tid meddele Videreuddannelsessekretariatet, hvornår du ønsker at genindtræde i dit uddannelsesforløb.

Som følge af din orlov revideres dit uddannelsesforløb af Videreuddannelsessekretariatet i samarbejde med specialets uddannelsesråd for at sikre, at forløbet fortsat lever op til uddannelsesbestemmelserne.

Kortvarigt fravær

Kortvarigt fravær pga. egen eller børns sygdom meddeles alene til din afdeling / tutorlæge. Omsorgsdage og deltagelse i ikke obligatoriske kurser aftales med din afdeling/ tutorlæge. Hvis du eller afdelingen er i tvivl om fraværet overskrider de 10% rettes henvendelse til Videreuddannelsessekretariatet, der herefter afklarer om erstatningsansættelse er nødvendig.

Opdateret 31/01-2024

Tlf: 38 66 99 30​