Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Ferie og fravær i almen praksis​

Ferie

Som udgangspunkt afholdes uddannelseslægens ferie samtidigt med tutorlægens, hvis der er tale om en solopraksis, og praksis derfor er lukket i tutorlægens ferie.

Ferie afholdes ifølge Ferieloven og bør aftales i god tid mellem uddannelseslæge og arbejdsgiver. Arbejdsgiver har dog virksomhedens drift at tage hensyn til. Også opnåelse af uddannelseslægens kompetencer kan få indflydelse på placeringen af ferien. 

Tutorlægen kan varsle tidspunkt for feriens afholdelse. Varslet skal gives tre måneder før sommerferiens start. Øvrig ferie 1 måneds varsel. Hvis varslingsfristen ikke er overholdt, kan I, i samarbejde, arrangere at uddannelseslægen arbejder hos en anden arbejdsgiver i ferieperioden.

Hvis uddannelseslægen ikke har ferie til gode, og derfor ikke kan tilrettelægge ferie samtidig med at praksis er ferielukket, så skal tutorlægen i samarbejde med uddannelseslægen finde en anden uddannelsesrelevant ansættelse i den periode, hvor praksis er lukket.

Denne ansættelse kan være et fokuseret ophold i speciallægepraksis eller et ophold på en hospitalsafdeling. Da det er vigtigt, at der opnås kompetencer fra målbeskrivelsen under anden ansættelse, kan den almen medicinske uddannelseskoordinator (AMU) i den forbindelse bruges som konsulent (men de kan ikke hjælpe med at finde en ansættelse).

Nærmere information om afholdelse af ferie kan fås ved at kontakte personaleafdelingen eller Lægeforeningen.

Ferie skal altid indberettes i www.medarbejdernet.dk

Barsel

Alle uddannelseslæger skal orientere ansættelsesstedet om barsel senest 3 måneder før termin. Derudover skal der gives besked til Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse. Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse fremsender en orientering til uddannelseslægen om reglerne i forbindelse med fravær i forhold til barsel.

Fravær

Uddannelseslægen må maksimalt have 10% fravær i sin ansættelse. Ved fravær svarende til mere end 10% af ansættelsens varighed, forlænges uddannelsestiden med den samlede fraværsperiode. Ved fravær forstås fraværsperioder på grund af egen sygdom, graviditet, barsel, omsorgsdage, eget læge- eller tandlægebesøg, barns sygedag, adoption eller andre særlige grunde. Kursusaktivitet ud over obligatoriske kurser tæller som fravær. Ferie og tillidsmandsarbejde tæller ikke som fravær. Fravær over 10% skal meddeles til Sekretariatet, så en forlængelse af ansættelsen kan planlægges. Det er tutorlægens eller hospitalsafdelingens ansvar at orientere Sekretariatet. Det er på grund af reglerne om fravær vigtigt at lave klare aftaler om arbejdstider, ferie og andet fravær fra begyndelsen af ansættelsen.

I en 6-måneders ansættelse må uddannelseslægen højst have 18 fraværsdage.

Styrelsen for Patientsikkerhed tager i beregningen af uddannelseselementet udgangspunkt i, at en måned er 30 dage. Fuldtid og årsværk beregnes ud fra en arbejdstid på 37 timer pr. uge. I beregningen indgår ikke arbejdstilrettelæggelsen i praksis eller på den enkelte afdeling og heller ikke eventuelle lukninger på grund af ferie eller helligdage.

Eventuelt merarbejde i form af overarbejde indgår heller ikke i beregningen og kan ikke erstatte en erstatningsansættelse i tilfælde, hvor der udover ferie, har været et fravær på mere end 10%.

Opdateret 15/5-19​

Tlf: 38 66 99 30​