Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Information til tutorlægen i speciallægepraksis

Baggrund

I det følgende beskrives rammer og formalia gældende for virket som tutorlæge, undtaget almen medicin. For oplysning om arbejdet som tutor i almen medicin henviser vi til siden Tutorlæge i almen praksis, som kan tilgås fra hjemmesidens forside.

Speciallægepraksis’ deltagelse i speciallægeuddannelsen er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger. Her hedder det, at den praktisk-kliniske del af speciallægeuddannelsen skal foregå på hospitalsafdelinger, i speciallægepraksis eller på anden institution med lægeligt eller lægevidenskabeligt arbejdsområde i på forhånd godkendte uddannelsesforløb. Hvorvidt speciallægepraksis indgår i et speciales hoveduddannelsesforløb afhænger af en række faktorer, men grundreglen er, at praksis skal indgå i specialer, hvor en væsentlig del af patientvaretagelsen sker i speciallægepraksis. I Videreuddannelsesregion ØST indgår speciallægepraksis aktuelt i specialerne Oftalmologi, Oto-Rhino-Laryngologi, Dermato-Venerologi og Intern Medicin: Reumatologi.

Ansættelse og godkendelse som tutor

Ansættelse og godkendelse af nye tutorlæger til speciallægeuddannelsen sker via løbende stillingsopslag, som offentliggøres på sundhedsjobs.dk. Ansættelserne er tidsbegrænset til 5 år og følger vilkårene i det gældende protokollat og gældende aftale mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og FAPS samt Vejledning for tutorlæger i speciallægepraksis fra FAS. Her beskrives centrale emner som finansiering, tildeling af uddannelsesforløb, forsikring og krav til tutorlægen. Du finder begge dokumenter under links til højre.

Hoveduddannelse i speciallægepraksis

Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse opslår alle de hoveduddannelsesforløb, hvor speciallægepraksis indgår. Sekretariatet informerer praksis om den ansatte uddannelseslæge i de forløb, hvor klinikken indgår. Dette gøres med minimum 6 måneders varsel ifht. første arbejdsdag i klinikken.

Som tutor har du det faglige og pædagogiske ansvar for h-lægens uddannelse. Uddannelsen skal følge målbeskrivelsen, og for hvert forløb er der udarbejdet tilhørende uddannelsesprogram, som beskriver hvilke kompetencer, der skal læres på det enkelte element i forløbet, og dermed også i praksis. Du finder uddannelsesprogrammerne under det pågældende speciale her på hjemmesiden (se under links). Som tutor skal du attestere de kompetencer fra målbeskrivelsen, som uddannelseslægen opnår under ansættelsen. Du skal også godkende attestation for tid for uddannelseslægens ansættelse. Begge dele gøres elektronisk i systemet Uddannelseslæge.dk. Den uddannelsessøgende evaluerer opholdet, når det afsluttes. Det gøres ligeledes i Uddannelseslæge.dk.

I sjældne tilfælde sker det, at der opstår udfordringer i et uddannelsesforløb, og at den yngre uddannelseslæge har svært ved at opnå de påkrævede kompetencer. Som tutor anbefales du da, at læse de råd, som er beskrevet andetsteds her på hjemmesiden, ligesom du altid er velkommen til at kontakte specialets sagsbehandler i Sekretariatet samt specialets postgraduate kliniske lektor (PKL) i forhold til rådgivning. Du finder henvisning til håndtering af vanskelige uddannelsesforløb under links. Oplysning om- og kontaktinfo på PKL finder du under specialets side også under links. For oversigt over sekretariatets medarbejdere henvises til siden Om os, som kan tilgås fra hovedmenuen.​

Opdateret 26/9-22​

Tlf: 38 66 99 30​