Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Merit

Meritvurdering

Du kan først ansøge om meritvurdering, når du har opnået ret til selvstændigt virke i Danmark. Merit kan søges fra/til:

a) Introduktionsstilling → Introduktionsstilling

b) Introduktionsstilling → element i hoveduddannelse i et andet speciale

c) Hoveduddannelse i ét speciale → Hoveduddannelse eller introduktionsstilling i et andet speciale

d) Akutmedicin: Særlige forhold. Se BEK 96 § 20 og 21.

Meritvurderinger skal indeholde vurdering af både kompetencer (såvel kliniske som teoretiske) og tid og kan medføre mulighed for forkortelse af uddannelsesforløb i forhold til både kompetencer og tid. Når den faglige merit er givet af Sekretariatet skal uddannelseslægen selv søge den relevante afdeling/praksis om frigivelse, hvis dette ønskes. Vær opmærksom på at alle berørte afdelinger skal give skriftlig accept, hvis en uddannelsesaftale skal ændres. Frigives uddannelseslægen udarbejder Sekretariatet en tillægsaftale.

Sekretariatet kan foretage meritvurdering før eller i et uddannelsesforløb. Meritvurdering i forhold til H-forløb kan dog først finde sted når uddannelseslægen har tilsagn om et uddannelsesforløb.

NB: Søges der merit mellem danske specialer skal den stilling der søges merit fra altid være klassificeret (gælder dog ikke for Akutmedicin).

Ansøgning skal indeholde

 • Kort tekst hvor begrundelse og ændring fremgår
 • Ansøgers navn, tlf., mailadresse, autorisations id.
 • Godkendt attestation for tid incl. stillingsnummer fra den stilling der søges merit fra
 • Godkendte kompetencer fra den stilling der søges merit fra
 • Ansøgers vurdering af hvilket år/niveau der søges merit for
 • For almen medicin: udfyldte kvalifikationskort fra det hospitalselement der søges merit for plus godkendte returdage mål fra egen tutorlæge Se vejledning

Forhåndsgodkendelser

Læger under uddannelse der har opnået tilladelse til selvstændigt virke og ønsker merit for ophold i udlandet  kan søge om forhåndsgodkendelse af konkrete ansættelser i udlandet. Har du fået en forhåndsgodkendelse, har du en vis sikkerhed for at ansættelsen kan indgå helt eller delvist i den danske speciallægeuddannelse, såfremt de planlagte kompetencer er opnået og kan dokumenteres.

Processen er som følger:

 • Uddannelseslægen skal fremsende dokumentation for opholdet, inkl. ansættelsesperiode og beskrivelse af ansættelsen inkl. evt. uddannelsesprogram samt hvilke kompetencer der forventes at blive opnået
 • PKL vurderer, om det er tilstrækkeligt til at få en forhåndsgodkendelse.
 • Hvis forhåndsgodkendelse gives, skal det efter endt ophold dokumenteres, at relevante kompetencer og tid er opnået, ellers bortfalder forhåndsgodkendelsen
 • Hvis forhåndsgodkendelse ikke gives, så kan lægen alligevel tage på opholdet og så efterfølgende (inkl. supplerende dokumentation) søge om merit for opholdet
 • Hvis PKL forsat ikke vil godkende opholdet som uddannelse, er der mulighed for at kompetencerne vurderes i en meritvurderingsansættelse (jævnfør Bekendtgørelse nr. 1257 af 25. oktober 2007 § 14, stk. 2)

Speciallæger i ikke dansk anerkendt speciale, udenlandsk uddannede speciallæger der skifter speciale og delvist uddannede speciallæger uanset uddannelsesland.

Såfremt en læge har opnået speciallægeanerkendelse eller dele af en speciallægeuddannelse fra andet land og uddannelsen ikke fremgår af SST liste over konvertible speciallægeuddannelser kan der søges om merit. Der er forskellige regler for hvor mange måneder der maximalt kan søges merit for alt efter om der er tale om EU-lande, EØS lande, eller uden for EU (læs gældende Vejledning om meritvurdering VEJ nr. 9481 af 31/05/2017). Alle EU læger er underlagt 50 pct. meritreglen.​

Sekretariatet skal kontaktes i forbindelse med spørgsmål om merit

Opdateret 15/5-19​

Tlf: 38 66 99 30​