Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Nyheder​

 • Vedr. COVID-19 og dit uddannelsesforløb (senest opdateret d. 5. juni kl. 9.00)

  ​COVID er nu så meget under kontrol i Danmark, at også den lægelige videreuddannelse kan begynde at blive normaliseret igen. Normaliseringen vil ske gradvist. Bl.a. vil kursusaktivitet i den lægelige videreuddannelse kunne genoptages igen fra og med den 1. juli 2020. Du vil under de enkelte punkter nedenfor, kunne se den konkrete betydning af normalisering.
  ​​

  Der har siden den 10. marts efter beslutning af regionerne og regeringen været aflyst kurser og anden uddannelsesaktivitet ligesom en del læger har været tilbageholdt eller omplaceret alt sammen med den hensigt at begrænse smittespredningen af COVID-19.


  Alle disse tiltag har betydning for dig som uddannelseslæge og rejser mange spørgsmål. Vi forsøger at svare på en del af spørgsmålene her og vil ved behov opdatere informationerne.​


  ​Hvis du tilhører en særlig risikogruppe, skal du fortsat informere din nærmeste leder og sammen med din ledende overlæge/tutorlæge aftale, om der skal ske ændringer i dine arbejdsopgaver. Du kan læse mere her,

  Sundhedsstyrelsen

  ​Danske Regioner
         


  ​Teoretiske kurser og lignende

  ·​ Alle obligatoriske generelle kurser i såvel Region Hovedstaden som Region Sjælland aflyses i marts, april, maj og juni måned 2020. Flertallet har allerede fået tildelt erstatningskursus i efteråret 2020 eller start 2021.

  ​·​ SOL 1, 2 og 3 er aflyst i marts, april, maj og juni måned 2020. Alle kursister skulle have fået besked om placering på nyt kursus senere i 2020 eller foråret 2021.

  ·​ Introduktionskursus, alle temadage, returdage og supervisionsgrupper for læger ansat i uddannelsesstillinger i almen praksis aflyses til og med juni måned 2020. Alle disse aktiviteter genoptages fra den 1. juli.

  ·​ Forskningstræningskursus modul 1 på KU d. 24. - 26. marts, d. 28. - 30. april 2020 og d. 9. - 11. juni 2020  er aflyst. Vi forventer at kunne oplyse datoer for erstatningskurser i juli måned. Kursister, der har været ramt af aflysning kontaktes direkte og vil være prioriteret deltagelse i erstatningskurser.

  ·​ Alle specialespecifikke kurser aflyses i marts, april,  maj og juni måned 2020. ​Du vil få nærmere besked om erstatningskursus via din hovedkursusleder.

  ·​ Du skal møde på din normale arbejdsplads, de dage du skulle have deltaget i ovenstående aktiviteter, hvis din afdelingsledelse/tutorlæge ikke har givet dig anden besked.

  ·​ Hvis du er under intro- eller hoveduddannelse i Almen Medicin i Region Hovedstaden, skal du fortsat møde til planlagte tjenester i ”1813”. I april, maj og juni aflyses alle følgevagter i ”1813”. Fra den 1. juli 2020 genoptages al tjeneste inkl. følgevagter i ”1813”, og husk at det er en obligatorisk uddannelsesaktivitet. Hvis du lider af immundefekt eller er gravid, bedes du oplyse ”1813” om det af hensyn til planlægning af kørevagter.

  ·​Hvis du er under intro- eller hoveduddannelse i Almen Medicin i Region Sjælland, skal du fortsat møde til planlagte tjenester i ”Lægevagten”, hvis vagten er en del af din uddannelse. Hvis du lider af immundefekt eller er gravid, bedes du oplyse det til din tutorlæge, som sammen med dig er ansvarlig for at planlægge, hvem der skal tage vagten.
  ​​

  Den umiddelbare konsekvens af et aflyst kursus pga. COVID-19 står i information nedenfor.


  ​Fokuserede ophold vil som hovedregel blive udskudt til situationen er normaliseret.

  Hvis dit nuværende uddannelsesforløb ændres pga. omplacering til anden afdeling / funktion eller forlænget ansættelse på nuværende afdeling, vil videreuddannelsessekretariatet - når nuværende situation er normaliseret - søge dispensation for alle berørte uddannelseslæger således at unødige forsinkelser i dit uddannelsesforløb undgås i videst muligt omfang. Videreuddannelsessekretariatet kan på nuværende tidspunkt ikke love, at der ikke bliver behov for erstatningsansættelse for nogen uddannelseslæger.

  ​​

  KBU-LÆGE

  Der er tre kursusrækker: Akut behandling, Kommunikation samt Læring og pædagogik.

  Ved aflysning af et kursus pga. COVID-19 tilbydes deltagelse på et senere kursus. Hvis det ikke er muligt at tilbyde erstatningskursus i dit KBU-forløb, skal kurset gennemføres snarest muligt efter afsluttet KBU. Du skulle allerede nu have fået besked om tidspunkt for erstatningskursus. Hvis du er ansat i en region, vil du forsat have ret til frihed med løn under erstatningskurset jf. overenskomstens § 32 stk. 3.

  ​Vi giver besked til Sundhedsstyrelsen om alle, der får aflyst et kursus pga. COVID-19.

  Hvis Akutkurset aflyses pga. COVID-19, skal din afdeling sikre, at du har de nødvendige kompetencer til at varetage dine opgaver, herunder evt. håndtering af akutte patienter.

  Afkortet ophold i almen praksis

  ​​Hvis din afsluttende ansættelse i almen praksis er afkortet, fordi du har deltaget i COVID-beredskabet, søger Videreuddannelsesekretariatet dispensation for dit ændrede KBU-forløb således, at du under forudsætning af, at alle kompetencer opnås, ikke forsinkes i din uddannelse. Der ansøges samtidig om, at en evt. senere i-stilling i Almen Medicin kan være af 6 måneders varighed. Sundhedsstyrelsen har tilkendegivet, at dispensation som hovedregel vil blive givet.

  Autorisation til selvstændigt virke
  Denne autorisation søges gennem www.logbog.net

  ​Det er et krav at såvel kompetencer, læringsmål, de tre generelle kurser samt tid i ansættelserne er godkendt før ansøgningen kan indsendes. Aktuelt kan et aflyst kursus som følge af COVID-19 betyde, at der ikke kan ansøges om autorisation til selvstændigt virke.

  ​Videreuddannelsessekretariatet godkender det aflyste kursus i logbog.net og sørger for, at Sundhedsstyrelsen får besked om hvilke læger, der er ramt af aflyste kurser som følge af COVID-19. Godkendelsen gives i den afsluttende måned af det enkelte KBU-forløb, når det er helt sikkert, at kurser ikke kan gennemføres inden afslutning af KBU. Du kan altså uændret søge om ret til selvstændigt virke.

  Bemærk at aflyste kurser skal gennemføres hurtigst muligt efterfølgende. Du skulle allerede nu have fået besked om tidspunkt for erstatningskursus.
  ​​

  LÆGER ANSAT I ALMEN PRAKSIS ELLER I HOVEDUDDANNELSE I ALMEN MEDICIN

  Aflyste temadage, returdage og supervisionsgrupper erstattes ikke.

  INTRODUKTIONSLÆGE
  Hvis du ikke kan gennemføre kurset ”Klinisk vejledning / Vejledning i Klinikken” pga. aflysning grundet COVID-19, skal kurset gennemføres så hurtigt, det er muligt.

  ​Har du introstilling i Almen Medicin i Region Hovedstaden, skal du i månederne april, maj og juni ikke deltage i følgevagter i ”1813”. Pr. 1. juli genoptages denne obligatoriske uddannelsesaktivitet.

  ​Alle de angivne kompetencer i logbog.net skal opnås og attesteres. Det samme gælder for tidsmæssig attestation.

  Du kan altså søge og påbegynde et hoveduddannelsesforløb uden godkendt kursus ”Vejledning i Klinikken”, hvis dit kursus er blevet aflyst pga. COVID-19. Du skal ikke søge dispensation hos hverken dit videreuddannelsessekretariat eller Sundhedsstyrelsen.


  HOVEDUDDANNELSESLÆGE

  Der er tre generelle kurser – SOL1, SOL 2 og SOL 3.

  Ved aflysning af et kursus pga. COVID-19 tilbydes deltagelse på et senere kursus. Du skulle allerede nu have modtaget besked om tidspunkt for erstatningskursus. Hvis det ikke er muligt at tilbyde erstatningskursus i løbet af hoveduddannelsen, skal kurset gennemføres snarest muligt efter afsluttet hoveduddannelse. Videreuddannelsessekretariatet giver besked til Sundhedsstyrelsen om alle, der får aflyst et kursus pga. COVID-19.

  ​Er du i fase-1-stilling i Almen Medicin i Region Hovedstaden, skal du i månederne april, maj og juni ikke deltage i følgevagter i ”1813”. Pr. 1. juli genoptages denne obligatoriske uddannelsesaktivitet.  

  Specialespecifikke kurser

  Ved aflysning af et kursus pga. COVID-19 tilbydes deltagelse på et senere kursus eller evt. et tilsvarende kursus. Hvis det ikke er muligt at tilbyde erstatnings- eller tilsvarende kursus i løbet af hoveduddannelsen, vurderer hovedkursuslederen eller delkursuslederen om det er muligt at opnå de krævede kompetencer enten ved selvstudium eller via den kliniske ansættelse. Det er hovedkursuslederen eller delkursuslederen, der sammen med dig planlægger, hvordan manglende kompetencer skal opnås, og dit ansættelsessted er ansvarligt for at justere uddannelsesplanen i samarbejde med dig. Uanset på hvilken måde kompetencerne opnås, skal alle kurser og evt. erstatninger herfor attesteres af hovedkursuslederen. Hvis dette ikke sker, har du selv ansvar for at kontakte hovedkursuslederen. Du finder kontaktinfo under det enkelte speciale på Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside.


  ​Hvis det ikke er muligt at tilbyde erstatningskursus eller opnå de krævede kompetencer på anden vis i løbet af hoveduddannelsen, skal kurset gennemføres snarest muligt efter afsluttet hoveduddannelse.

  Speciallægeautorisation​

  Denne autorisation søges af rigtig mange gennem www.logbog.net. Alle kompetencer, de generelle og specialespecifikke kurser inkl. forskningstræningselementet samt tid i ansættelserne skal være godkendt før ansøgningen indsendes. Ansøgningen kan indsendes op til ½ år før hoveduddannelsen afsluttes, hvis det eneste, du mangler, er godkendelse af tid for den afsluttende ansættelse. Godkendelse for tid skal eftersendes i den sidste måned af hoveduddannelsen, så speciallægeautorisation kan opnås på det tidspunkt, hvor hoveduddannelsen afsluttes.

  Aktuelt kan et aflyst kursus som følge af COVID-19 betyde, at speciallægeautorisation ikke kan opnås ved hoveduddannelsens afslutning, da ansøgningen så ikke kan indsendes.

  Videreuddannelsessekretariatet godkender midlertidigt de(t) aflyste generelle kurser/kursus i logbog.net og sørger for, at Sundhedsstyrelsen får besked om hvilke læger, der er ramt af aflyste kurser som følge af COVID-19. Godkendelsen gives tidligst ½ år før dit hoveduddannelsesforløb afsluttes, således at du har mulighed for at indsende ansøgning om speciallægeanerkendelse.
  ​Hvis du har behov for midlertidig dispensation for et eller flere af de specialespecifikke kurser, skal du selv kontakte hovedkursuslederen, med henblik på midlertidig dispensation. Du finder kontaktinfo under det enkelte speciale på Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside.


  ​Du kan altså uændret søge om speciallægeautorisation.

  ​Bemærk at aflyste kurser skal gennemføres hurtigst muligt efterfølgende.​

  Du kan få mere generel information på nedenstående to link

  Information fra Sundhedsstyrelsen https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar 

  Information fra Yngre Læger https://www.laeger.dk/coronavirus-og-din-arbejdsplads

 • Funktionstid (25. juni 2019)
  ​Danske Regioner og Yngre Læger har den 24. juni 2019 indgået aftale om, at der indtil 1. april 2021 dispenseres fra funktionstidsbestemmelserne for følgende to lægegrupper:

  • alle yngre læger, der har gennemført KBU
  • læger, der har opnået autorisation til selvstændigt virke på andet grundlag end KBU efter 1. april 2010

Disse to grupper kan frit søge alle opslåede hoveduddannelsesforløb.
Funktionstidsbestemmelserne er uændret gældende for alle læger, der har gennemført turnusuddannelse.

I overenskomsten mellem YL og RLTN (=overenskomst med regionerne) er der en bestemmelse om funktionstid (§4 stk. 4 litra a). Bestemmelsen indebærer at en læge højest må have været ansat i 2 år på en afdeling, der indgår i den/de ansøgte hoveduddannelsesforløb, når hoveduddannelsen påbegyndes.
Med bortfald af 6-års-fristen pr. 1. maj 2019 blev også læger med gennemført KBU samt visse udenlandsk uddannede læger omfattet af funktionstidsbestemmelserne. Da disse grupper ikke har haft mulighed for at forberede sig på denne væsentlige ændring, har Danske Regioner og Yngre Læger givet generel dispensation for denne bestemmelse til og med 31. marts 2021.
​​
Du kan læse mere om funktionstidsbestemmelserne her
https://www.laeger.dk/funktionstid-yngre-laeger


 • 6 års fristen (1. maj 2019)
  6 års fristen i den lægelige videreuddannelse er afskaffet pr. 1. maj 2019.
  ​​Det betyder, at ingen læger længere er omfattet af en tidsfrist, og alle kan søge HU-stilling, uanset hvornår man har haft første ansættelsesdag i klinisk basisuddannelse. (§ 10 i BKG nr. 96 af 2/2-2018 er ophævet).​

Opdateret 5/6-20

Tlf: 38 66 99 30​