Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Nyheder​

Funktionstid (1. april 2021)

​​I overenskomsten mellem YL og RLTN (=overenskomst med regionerne) er der en bestemmelse om funktionstid (§4 stk. 4 litra a). Bestemmelsen indebærer, at en læge højest må have været ansat i 2 år på en afdeling, der indgår i den/de ansøgte hoveduddannelsesforløb, når hoveduddannelsen påbegyndes. Fravær pga. graviditet, barsel, adoption, længerevarende sygdom, værnepligt eller ren forskningsansættelse medregnes ikke i funktionstiden.​ Danske Regioner og Yngre Læger har i forbindelse med overenskomstforhandlingerne 2021 indgået aftale om, at funktionstidsbestemmelserne fremadrettet er gældende for alle læger, der søger hoveduddannelse. For læger, der er kandidater fra og med den 1. august 2008 og før den 1. maj 2019 gælder, at det udelukkende er ansættelser fra og med den 1. april 2021, der kan indgå i funktionstiden.

  • ​Læger, der har gennemført turnus (alle ansættelser medtælles)
  • ​Læger, der har opnået autorisation til selvstændigt virke på andet grundlag end KBU før den 1. april 2010 (alle ansættelser medtælles)
  • ​Læger, der har opnået autorisation til selvstændigt virke på andet grundlag end KBU efter den 1. april 2010 ((kun ansættelser fra og med 1. april 2021 medtælles)
  • ​Læger, der er kandidater fra og med den 1. august 2008 og før den 1. maj 2019 (kun ansættelser fra og med 1. april 2021 medtælles)
  • Læger, der er kandidater fra og med 1. maj 2019 (alle ansættelser medtælles)​

​ Du kan læse mere om funktionstidsbestemmelserne her
https://www.laeger.dk/funktionstid-yngre-laeger

Vedr. COVID-19 og dit uddannelsesforløb (senest opdateret d. 2. november kl. 11.00)

​​I perioden 10. marts til 30. juni var alle kurser aflyst, og en del læger var tilbageholdt eller omplaceret efter beslutning fra regionerne og Regeringen.

Fra den 1. juli 2020 er der sket en gradvis normalisering af den lægelige videreuddannelse herunder bl.a. genoptagelsen af kursusaktiviteten i den lægelige videreuddannelse.

​Danmark oplever nu, at antallet af smittede er stigende. Det har betydet nye restriktioner generelt i samfundet. For øjeblikket er det dog fortsat muligt at fastholde den nuværende aktivitet af den lægelige videreuddannelse, som vi har haft siden 1. juli 2020.

​Dette betyder bl.a., at den obligatoriske kursusaktivitet i den lægelige videreuddannelse kan fortsætte. Det gælder både de generelle obligatoriske kurser, forskningstræningskurser og de specialespecifikke kurser.

Sundhedsstyrelsen har i den forbindelse udsendt anbefalinger for kursusafvikling af Sundhedsstyrelsens kurser i den lægelige videreuddannelse. De tre videreuddannelsesregioner følger disse anbefalinger i forbindelse med planlægning og afholdes af de generelle obligatoriske kurser. Dette vedrører bl.a. antal kursister pr. hold, afstand, socialt samvær, udluftning og andre generelt anbefalinger til, hvordan man skal færdes ifm. kursusafviklingen.


Teoretiske kurser og lignende

- SOL 1, 2 og 3 blev aflyst i marts, april, maj og juni måned 2020. Alle kursister har fået besked om placering på nyt kursus senere i 2020 eller foråret 2021.
​-
Introduktionskursus, alle temadage, returdage og supervisionsgrupper for læger ansat i uddannelsesstillinger i almen praksis var aflyst til og med juni måned 2020. Alle disse aktiviteter er       genoptaget fra den 1. juli og vil i de fleste tilfælde blive omlagt til videoløsninger.
​-
Forskningstræningskursus modul 1 på KU i marts, april og juni 2020 blev aflyst. Berørte kursister er kontaktet direkte og sikret erstatningskurser.
​- ​Alle specialespecifikke kurser blev aflyst i marts, april, maj og juni måned 2020. Du skulle have fået besked om erstatningskursus via din hovedkursusleder.
​-
Hvis du er under intro- eller hoveduddannelse i Almen Medicin i Region Hovedstaden, skal du møde til planlagte tjenester i ”1813”. Husk at det er en obligatorisk uddannelsesaktivitet.           Hvis du lider af immundefekt eller er gravid, bedes du oplyse ”1813” om det af hensyn til planlægning af kørevagter.
​- Hvis du er under intro- eller hoveduddannelse i Almen Medicin i Region Sjælland, skal du møde til planlagte tjenester i ”Lægevagten”, hvis vagten er en del af din uddannelse. Hvis du lider
​   af immundefekt eller er gravid, bedes du oplyse det til din tutorlæge, som sammen med dig er ansvarlig for at planlægge, hvem der skal tage vagten.​

Den umiddelbare konsekvens af et aflyst kursus eller anden uddannelsesaktivitet pga. COVID-19 står i information nedenfor.

Hvis du tilhører en særlig risikogruppe, skal du fortsat informere din nærmeste leder og sammen med din ledende overlæge/tutorlæge aftale, om der skal ske ændringer i dine arbejdsopgaver. Du kan læse mere her: 

Sundhedsstyrelsen

​Danske Regioner

Hvis dit nuværende uddannelsesforløb ændres pga. omplacering til anden afdeling / funktion eller forlænget ansættelse på nuværende afdeling, vil videreuddannelsessekretariatet søge dispensation for alle berørte uddannelseslæger således at unødige forsinkelser i dit uddannelsesforløb undgås i videst muligt omfang. Videreuddannelsessekretariatet kan forsat ikke garantere, at der ikke bliver behov for erstatningsansættelse for nogen uddannelseslæger.

​​

KBU-LÆGE

Der er tre kursusrækker: Akut behandling, Kommunikation samt Læring og pædagogik.

Ved aflysning af et kursus pga. COVID-19 tilbydes deltagelse på et senere kursus. Hvis det ikke er muligt at tilbyde erstatningskursus i dit KBU-forløb, skal kurset gennemføres snarest muligt efter afsluttet KBU. Du skulle allerede nu have fået besked om tidspunkt for erstatningskursus. Hvis du er ansat i en region, vil du forsat have ret til frihed med løn under erstatningskurset jf. overenskomstens § 32 stk. 3.

​Sekretariaterne giver besked til Sundhedsstyrelsen om alle, der får aflyst et kursus pga. COVID-19.

Hvis Akutkurset aflyses pga. COVID-19, skal din afdeling sikre, at du har de nødvendige kompetencer til at varetage dine opgaver, herunder evt. håndtering af akutte patienter.

Autorisation til selvstændigt virke

Denne autorisation søges gennem www.logbog.net. Det er et krav at såvel kompetencer, læringsmål, de tre generelle kurser samt tid i ansættelserne er godkendt før ansøgningen kan indsendes. Aktuelt kan et aflyst kursus som følge af COVID-19 betyde, at der ikke kan ansøges om autorisation til selvstændigt virke.


​Videreuddannelsessekretariatet godkender det aflyste kursus i logbog.net og sørger for, at Sundhedsstyrelsen får besked om hvilke læger, der er ramt af aflyste kurser som følge af COVID-19. Godkendelsen gives i den afsluttende måned af det enkelte KBU-forløb, når det er helt sikkert, at kurser ikke kan gennemføres inden afslutning af KBU. Du kan altså uændret søge om ret til selvstændigt virke.

Bemærk at aflyste kurser skal gennemføres hurtigst muligt efterfølgende. Du skulle allerede have fået besked om tidspunkt for erstatningskursus.
​​

LÆGER ANSAT I ALMEN PRAKSIS ELLER I HOVEDUDDANNELSE I ALMEN MEDICIN

Aflyste temadage, returdage og supervisionsgrupper erstattes ikke. 


​INTRODUKTIONSLÆGE

Hvis du ikke kan gennemføre kurset ”Klinisk vejledning / Vejledning i Klinikken” pga. aflysning grundet COVID-19, skal kurset gennemføres så hurtigt, det er muligt.

​Har du introstilling i Almen Medicin i Region Hovedstaden, skal du i månederne april, maj og juni ikke deltage i følgevagter i ”1813”. Pr. 1. juli genoptages denne obligatoriske uddannelsesaktivitet.

​Alle de angivne kompetencer i logbog.net skal opnås og attesteres. Det samme gælder for tidsmæssig attestation.

​Du kan søge og påbegynde et hoveduddannelsesforløb uden godkendt kursus ”Vejledning i Klinikken”, hvis dit kursus er blevet aflyst pga. COVID-19. Du skal ikke søge dispensation hos hverken dit videreuddannelsessekretariat eller Sundhedsstyrelsen.


HOVEDUDDANNELSESLÆGE

​Der er tre generelle kurser – SOL1, SOL 2 og SOL 3.

Ved aflysning af et kursus pga. COVID-19 tilbydes deltagelse på et senere kursus. Du skulle have modtaget besked om tidspunkt for erstatningskursus. Hvis det ikke er muligt at tilbyde erstatningskursus i løbet af hoveduddannelsen, skal kurset gennemføres snarest muligt efter afsluttet hoveduddannelse. Videreuddannelsessekretariatet giver besked til Sundhedsstyrelsen om alle, der får aflyst et kursus pga. COVID-19.

Specialespecifikke kurser

Ved aflysning af et kursus pga. COVID-19 tilbydes deltagelse på et senere kursus eller evt. et tilsvarende kursus. Hvis det ikke er muligt at tilbyde erstatnings- eller tilsvarende kursus i løbet af hoveduddannelsen, vurderer hovedkursuslederen eller delkursuslederen om det er muligt at opnå de krævede kompetencer enten ved selvstudium eller via den kliniske ansættelse. Det er hovedkursuslederen eller delkursuslederen, der sammen med dig planlægger, hvordan manglende kompetencer skal opnås, og dit ansættelsessted er ansvarligt for at justere uddannelsesplanen i samarbejde med dig. Uanset på hvilken måde kompetencerne opnås, skal alle kurser og evt. erstatninger herfor attesteres af hovedkursuslederen.

Videreuddannelsessekretariatet forventer, at du får yderligere information fra din hovedkursusleder. Hvis dette ikke sker, har du selv ansvar for at kontakte hovedkursuslederen. Du finder kontaktinfo under det enkelte speciale på Videreuddannelsessekretariatets hjemmeside.

Hvis det ikke er muligt at tilbyde erstatningskursus eller opnå de krævede kompetencer på anden vis i løbet af hoveduddannelsen, skal kurset gennemføres snarest muligt efter afsluttet hoveduddannelse.

Speciallægeautorisation​

Denne autorisation søges af rigtig mange gennem www.logbog.net Alle kompetencer, de generelle og specialespecifikke kurser inkl. forskningstræningselementet samt tid i ansættelserne skal være godkendt før ansøgningen indsendes. Ansøgningen kan indsendes op til ½ år før hoveduddannelsen afsluttes, hvis det eneste, du mangler, er godkendelse af tid for den afsluttende ansættelse. Godkendelse for tid kan eftersendes i den sidste måned af hoveduddannelsen, så speciallægeautorisation kan opnås på det tidspunkt, hvor hoveduddannelsen afsluttes.

Aktuelt kan et aflyst kursus som følge af COVID-19 betyde, at speciallægeautorisation ikke kan opnås ved hoveduddannelsens afslutning, da ansøgningen så ikke kan indsendes.

Videreuddannelsessekretariatet godkender midlertidigt de(t) aflyste generelle kurser/kursus i logbog.net og sørger for, at Sundhedsstyrelsen får besked om hvilke læger, der er ramt af aflyste kurser som følge af COVID-19. Godkendelsen gives tidligst ½ år før dit hoveduddannelsesforløb afsluttes, således at du har mulighed for at indsende ansøgning om speciallægeanerkendelse.

Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at der i udgangspunktet ikke gives forhåndsgodkendelse af de specialespecifikke kurser. Hvis et eller flere specialespecifikke kurser ikke kan gennemføres under uddannelsen som følge af COVID-19, skal du selv kontakte hovedkursuslederen med henblik på en vurdering af, hvorvidt det er muligt at opnå de krævede kompetencer enten ved selvstudium eller via den kliniske ansættelse. Det er fortsat hovedkursuslederen der skal attestere for kurset i logbogen. Du finder kontaktinfo under det enkelte speciale på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Du kan altså uændret søge om speciallægeautorisation under forudsætning af, at du alene mangler ”Attestation for tid” for den afsluttende ansættelse.

Selv om du ikke har opnået speciallægeanerkendelse ved afsluttet hoveduddannelse er det muligt at blive ansat som konstitueret eller fungerende afdelingslæge på normale vilkår som afdelingslæge. Det kræver dog, at din kommende afdelingsledelse ønsker dette. Din titel kan så ændres til afdelingslæge, når de manglende kurser er gennemført og speciallægeanerkendelsen er opnået.

Bemærk at aflyste kurser skal gennemføres hurtigst muligt efterfølgende. Hvis du er ansat i en region, vil du fortsat have ret til frihed med løn under erstatningskurset jf. overenskomstens § 32 stk. 3.

Du kan få mere generel information på nedenstående links: 

Information fra Sundhedsstyrelsen https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar 

Information fra Yngre Læger https://www.laeger.dk/coronavirus-og-din-arbejdsplad

Funktionstid (25. juni 2019)

Danske Regioner og Yngre Læger har den 24. juni 2019 indgået aftale om, at der indtil 1. april 2021 dispenseres fra funktionstidsbestemmelserne for følgende to lægegrupper:

  • Alle yngre læger, der har gennemført KBU
  • Læger, der har opnået autorisation til selvstændigt virke på andet grundlag end KBU efter 1. april 2010.
    ​​

Disse to grupper kan frit søge alle opslåede hoveduddannelsesforløb.
Funktionstidsbestemmelserne er uændret gældende for alle læger, der har gennemført turnusuddannelse.

I overenskomsten mellem YL og RLTN (=overenskomst med regionerne) er der en bestemmelse om funktionstid (§4 stk. 4 litra a). Bestemmelsen indebærer at en læge højest må have været ansat i 2 år på en afdeling, der indgår i den/de ansøgte hoveduddannelsesforløb, når hoveduddannelsen påbegyndes.
Med bortfald af 6-års-fristen pr. 1. maj 2019 blev også læger med gennemført KBU samt visse udenlandsk uddannede læger omfattet af funktionstidsbestemmelserne. Da disse grupper ikke har haft mulighed for at forberede sig på denne væsentlige ændring, har Danske Regioner og Yngre Læger givet generel dispensation for denne bestemmelse til og med 31. marts 2021.
​​
Du kan læse mere om funktionstidsbestemmelserne her
https://www.laeger.dk/funktionstid-yngre-laeger


6 års fristen (1. maj 2019)
6 års fristen i den lægelige videreuddannelse er afskaffet pr. 1. maj 2019.

​​Det betyder, at ingen læger længere er omfattet af en tidsfrist, og alle kan søge HU-stilling, uanset hvornår man har haft første ansættelsesdag i klinisk basisuddannelse. (§ 10 i BKG nr. 96 af 2/2-2018 er ophævet).​

Opdateret  25/8-2022

Tlf: 38 66 99 30​