Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Nyheder​

 • Vedr. COVID-19 og dit uddannelsesforløb (senest opdateret d. 27. marts kl. 15.00)

  ​Regionerne har d. 9. marts 2020 besluttet, at med virkning fra d. 10. marts 2020 aflyses al regional kursus- og uddannelsesaktivitet, som regionerne afvikler til og med maj måned. Dette sker, for at medvirke til størst mulig begrænsning af smittespredning af COVID-19 blandt sundhedspersonale.

  Regeringen har derudover siden d. 11. marts 2020 iværksat en række yderligere initiativer med henblik på at begrænse smittespredningen af COVID-19.

  Alle disse tiltag har betydning for dig som uddannelseslæge og rejser mange spørgsmål. Vi forsøger at svare på en del af spørgsmålene her og vil løbende opdatere informationerne.

  ​Hvis du tilhører en særlig risikogruppe, så skal du sammen med din ledende overlæge/tutorlæge aftale, om der skal ske ændringer i dine arbejdsopgaver. Du kan læse mere her,

  Sundhedsstyrelsen

  ​Danske Regioner
         


  ​Teoretiske kurser og lignende

  ·​ Alle obligatoriske generelle kurser i Region Hovedstaden aflyses til og med maj måned 2020. Der forventes oprettet erstatningskurser i efteråret 2020.
  ​·​ Alle obligatoriske generelle kurser i Region Sjælland aflyses i marts, april, maj og juni måned 2020. SOL 2 er også aflyst i marts og april måned 2020
  ​·​ SOL 2 og 3 er aflyst i marts, april og maj måned 2020. Alle kursister vil blive placeret på nyt kursus senere i 2020 eller foråret 2021. 

  ·​ Introduktionskursus, alle temadage, returdage og supervisionsgrupper for læger ansat i uddannelsesstillinger i almen praksis aflyses til og med maj måned 2020

  ·​ Forskningstræningskursus modul 1 på KU d. 24. - 26. marts samt 28. - 30. april 2020 er aflyst. Der forventes oprettet erstatningskurser i efteråret 2020.

  ·​ Alle specialespecifikke kurser aflyses i marts, april og maj måned 2020. Du vil få nærmere besked om erstatningskursus via din hovedkursusleder.

  ·​ Du skal møde på din normale arbejdsplads, de dage du skulle have deltaget i ovenstående aktiviteter, hvis din afdelingsledelse/tutorlæge ikke har givet dig anden besked.

  ·​ Hvis du er under intro- eller hoveduddannelse i Almen Medicin i Region Hovedstaden, skal du fortsat møde til planlagte tjenester i ”1813”. Hvis du lider af immundefekt eller er gravid, bedes du oplyse ”1813” om det af hensyn til planlægning af kørevagter.

  ·​Hvis du er under intro- eller hoveduddannelse i Almen Medicin i Region Sjælland, skal du fortsat møde til planlagte tjenester i ”Lægevagten”, hvis vagten er en del af din uddannelse. Hvis du lider af immundefekt eller er gravid, bedes du oplyse det til din tutorlæge, som sammen med dig er ansvarlig for at planlægge, hvem der skal tage vagten.
  ​​

  Den umiddelbare konsekvens af et aflyst kursus pga. COVID-19 står i information nedenfor.


  ​Fokuserede ophold vil som hovedregel blive udskudt til situationen er normaliseret.

  ​​​Indtil du får anden besked fra Videreuddannelsessekretariatet eller Region Sjælland, skal du følge din gældende ansættelses- og uddannelsesaftale.

  Hvis dit nuværende uddannelsesforløb ændres pga. omplacering til anden afdeling / funktion eller forlænget ansættelse på nuværende afdeling, vil videreuddannelsessekretariatet - når nuværende situation er normaliseret - søge dispensation for alle berørte uddannelseslæger således at unødige forsinkelser i dit uddannelsesforløb undgås i videst muligt omfang. Videreuddannelsessekretariatet kan på nuværende tidspunkt ikke love, at der ikke bliver behov for erstatningsansættelse for nogen uddannelseslæger.

  ​​

  KBU-LÆGE

  Der er tre kursusrækker: Akut behandling, Kommunikation samt Læring og pædagogik.

  Ved aflysning af et kursus pga. COVID-19 tilbydes deltagelse på et senere kursus. Hvis det ikke er muligt at tilbyde erstatningskursus i dit KBU-forløb, skal kurset gennemføres snarest muligt efter afsluttet KBU. Vi giver besked til Sundhedsstyrelsen om alle, der får aflyst et kursus pga. COVID-19.

  Hvis Akutkurset aflyses pga. COVID-19, skal din afdeling sikre, at du har de nødvendige kompetencer til at varetage dine opgaver, herunder evt. håndtering af akutte patienter.


  Autorisation til selvstændigt virke

  Denne autorisation søges gennem www.logbog.net
  ​Det er et krav at såvel kompetencer, læringsmål, de tre generelle kurser samt tid i ansættelserne er godkendt før ansøgningen kan indsendes. Aktuelt kan et aflyst kursus som følge af COVID-19 betyde, at der ikke kan ansøges om autorisation til selvstændigt virke.

  Videreuddannelsessekretariatet godkender midlertidigt det aflyste kursus i logbog.net og sørger for, at Sundhedsstyrelsen får besked om hvilke læger, der er ramt af aflyste kurser som følge af COVID-19.

  Hvis du alene mangler et kursus, vil Sundhedsstyrelsen dispensere midlertidigt, så du kan opnå autorisation. Du skal dog efterfølgende gennemføre kurset for at opnå permanent autorisation til selvstændigt virke.


  INTRODUKTIONSLÆGE
  Hvis du ikke kan gennemføre kurset ”Klinisk vejledning / Vejledning i Klinikken” pga. aflysning grundet COVID-19, skal kurset gennemføres så hurtigt, det er muligt.

  ​Alle de angivne kompetencer i logbog.net skal opnås og attesteres. Det samme gælder for tidsmæssig attestation.

  Du kan altså søge og påbegynde et hoveduddannelsesforløb uden godkendt kursus ”Vejledning i Klinikken”, hvis dit kursus er blevet aflyst pga. COVID-19. Du skal ikke søge dispensation hos hverken dit videreuddannelsessekretariat eller Sundhedsstyrelsen.

  HOVEDUDDANNELSESLÆGE

  Der er tre generelle kurser – SOL1, SOL 2 og SOL 3.

  Ved aflysning af et kursus pga. COVID-19 tilbydes deltagelse på et senere kursus. Hvis det ikke er muligt at tilbyde erstatningskursus i løbet af hoveduddannelsen, skal kurset gennemføres snarest muligt efter afsluttet hoveduddannelse. Videreuddannelsessekretariatet giver besked til Sundhedsstyrelsen om alle, der får aflyst et kursus pga. COVID-19.

  Specialespecifikke kurser

  Ved aflysning af et kursus pga. COVID-19 tilbydes deltagelse på et senere kursus eller evt. et tilsvarende kursus. Hvis det ikke er muligt at tilbyde erstatnings- eller tilsvarende kursus i løbet af hoveduddannelsen, vurderer hovedkursuslederen eller delkursuslederen om det er muligt at opnå de krævede kompetencer enten ved selvstudium eller via den kliniske ansættelse. Det er hovedkursuslederen eller delkursuslederen, der sammen med dig planlægger, hvordan manglende kompetencer skal opnås, og dit ansættelsessted er ansvarligt for at justere uddannelsesplanen i samarbejde med dig. Uanset på hvilken måde kompetencerne opnås, skal alle kurser og evt. erstatninger herfor attesteres af hovedkursuslederen.

  ​Hvis det ikke er muligt at tilbyde erstatningskursus eller opnå de krævede kompetencer på anden vis i løbet af hoveduddannelsen, skal kurset gennemføres snarest muligt efter afsluttet hoveduddannelse.

  Speciallægeautorisation

  Denne autorisation søges af rigtig mange gennem www.logbog.net. Alle kompetencer, de generelle og specialespecifikke kurser inkl. forskningstræningselementet samt tid i ansættelserne skal være godkendt før ansøgningen indsendes. Ansøgningen kan indsendes op til ½ år før hoveduddannelsen afsluttes, hvis det eneste, du mangler, er godkendelse af tid for den afsluttende ansættelse. Godkendelse for tid kan eftersendes i den sidste måned af hoveduddannelsen, så speciallægeautorisation kan opnås på det tidspunkt, hvor hoveduddannelsen afsluttes.

  Aktuelt kan et aflyst kursus som følge af COVID-19 betyde, at speciallægeautorisation ikke kan opnås ved hoveduddannelsens afslutning, da ansøgningen så ikke kan indsendes.


  Videreuddannelsessekretariatet og evt. hovedkursuslederen godkender midlertidigt de(t) aflyste kurser / kursus i logbog.net og sørger for, at Sundhedsstyrelsen får besked om hvilke læger, der er ramt af aflyste kurser som følge af COVID-19.

  Hvis du alene mangler et kursus, vil Sundhedsstyrelsen dispensere midlertidigt, så du kan opnå autorisation. Du skal dog efterfølgende gennemføre kurset for at opnå permanent autorisation som speciallæge​

  Du kan få mere generel information på nedenstående to link

  Information fra Sundhedsstyrelsen https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar 

  Information fra Yngre Læger https://www.laeger.dk/coronavirus-og-din-arbejdsplads

 • Funktionstid (25. juni 2019)
  ​Danske Regioner og Yngre Læger har den 24. juni 2019 indgået aftale om, at der indtil 1. april 2021 dispenseres fra funktionstidsbestemmelserne for følgende to lægegrupper:

  • alle yngre læger, der har gennemført KBU
  • læger, der har opnået autorisation til selvstændigt virke på andet grundlag end KBU efter 1. april 2010

Disse to grupper kan frit søge alle opslåede hoveduddannelsesforløb.
Funktionstidsbestemmelserne er uændret gældende for alle læger, der har gennemført turnusuddannelse.

I overenskomsten mellem YL og RLTN (=overenskomst med regionerne) er der en bestemmelse om funktionstid (§4 stk. 4 litra a). Bestemmelsen indebærer at en læge højest må have været ansat i 2 år på en afdeling, der indgår i den/de ansøgte hoveduddannelsesforløb, når hoveduddannelsen påbegyndes.
Med bortfald af 6-års-fristen pr. 1. maj 2019 blev også læger med gennemført KBU samt visse udenlandsk uddannede læger omfattet af funktionstidsbestemmelserne. Da disse grupper ikke har haft mulighed for at forberede sig på denne væsentlige ændring, har Danske Regioner og Yngre Læger givet generel dispensation for denne bestemmelse til og med 31. marts 2021.
​​
Du kan læse mere om funktionstidsbestemmelserne her
https://www.laeger.dk/funktionstid-yngre-laeger


 • 6 års fristen (1. maj 2019)
  6 års fristen i den lægelige videreuddannelse er afskaffet pr. 1. maj 2019.
  ​​Det betyder, at ingen læger længere er omfattet af en tidsfrist, og alle kan søge HU-stilling, uanset hvornår man har haft første ansættelsesdag i klinisk basisuddannelse. (§ 10 i BKG nr. 96 af 2/2-2018 er ophævet).​

Opdateret 27/3-20

Tlf: 38 66 99 30​