Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

print-ikon

Arbejdstid og arbejdstilrettelæggelse

Arbejdstid

Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid opgjort over en normperiode er 37 timer. Normperioden er 14 uger, men kan ved lokalaftale fastsættes til en anden længde, dog minimalt 4 uger og maksimalt 26 uger (eller måneder svarende hertil). Normtimetallet for en normperiode på 14 uger udgør 518 timer – ved en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer.

Dvs. at de enkelte uger kan variere i arbejdstid. Dog må der ikke forekomme overarbejde, der ikke er afspadseret mens uddannelseslægen er i praksis. Praksisreservelægen bliver således fast betalt for 37 timer pr. uge. Læs eventuelt mere på Læger.dk

Uddannelseslægens arbejde tilrettelægges efter bestemmelse af den alment praktiserende læge i form af konsultation, sygebesøg og vagtarbejde m.v. Den væsentligste del af uddannelseslægens arbejdstid lægges inden for det tidsrum, der i sygesikringsoverenskomsten betragtes som dagarbejdstid, herunder aftenkonsultationer.​

Ansættelseskontrakt

For fase 2 og 3 ansættelser skal der udarbejdes ansættelskontrakt mellem uddannelseslægen og praksis. Lønnen består af grundløn, funktions- og kvalifikationstillæg. Læs mere herom på laeger.dk / PLO / Praksisamuenser fase 2 og 3.

Løudbetaling / løntilskud til uddannelseslæge

Region Sjælland afholder fuld løn til uddannelseslæger i Klinisk Basisuddannelse og Fase 1.
for fase 2 og 3 læger afholder RegionSjælland ligeledes fuld løn MEN opkræver efterfølgende praksis lønandel på hhv. 32% for Fase 2 læger og 39% for Fase 3 læger. Læs mere om regler og krav for udbetaling og opkrævning på Sundhed.dk / Region Sjælland/ Almen Praksis / Administration / Lønudbetaling til uddannelseslæger.

Lægevagtskørsel

Det er obligatorisk for uddannelseslæger i videreuddannelsen til almen medicin i Region Sjælland at deltage i lægevagten, og dermed følges DSAM's anbefalinger herfor. Lægevagten i Region Sjælland styres af Lægevagtsudvalget. Yngre Læger er repræsenteret heri ved en lokal DYNAMU samt en FYAM repræsentant. Find aftalen mellem Vagtudvalget og Region Sjælland i infoboksen til højre.Henvendelser vedr. lægevagtskørsel i Region Sjælland bedes rettet til: vagt@vagtinstruks.dk

KB-læger: bør tilbydes at deltage i vagtkørsel.


Introduktionslæger
: 3 ledsagede følgevagter (køre-/konsultationsvagter) sammen med speciallæge i almen medicin.Vagttiden afspadseres.

Hoveduddannelseslæger:

Fase 1: 3 kørevagter med tutor som bagvagt.
Fase 2:
4 køre- eller konsultationsvagter. For uddannelseslæger, der ikke har siddet i konsultation før, skal vagterne afholdes steder, hvor der er dobbelt-konsultationer og mulighed for supervision.
Fase 3:
8 vagter, heraf 6 køre- eller konsultationsvagter samt 2 visitationsfølgevagter med tilstedeværelse af en supervisor i samme lokale.

Vigtigt! Lægevagtskørsel ud over DSAM's anbefalinger skal, ligesom for øvrig bibeskæftigelses vedkommende, oplyses til dit primære arbejdssted. Arbejdet må endvidere kun udgøre et omfang således, at hovedansættelsen og videreuddannelsen kan gennemføres tilfredsstillinde. Natatrbejde op til almindelig dagarbejdstid må ikke forekomme.

Ferie

Ferie i praksistiden følger ferieloven.

Arbejdsgiveren skal så vidt muligt imødekomme den ansattes ferieønsker. Der kan imidlertid være situationer, hvor det ikke kan lade sig gøre, og her kan arbejdsgiveren bestemme feriens placering.


Hvis arbejdsgiveren fastlægger ferien, skal det ske efter forudgående drøftelse med de ansatte, og der skal gives besked om feriens placering så tidligt som muligt, og senest 3 måneder før for så vidt angår hovedferien (tre ugers sammenhængende ferie i perioden 1. maj - 30. sept.) og senest 1 måned før for så vidt angår restferien. Ferie udover 5 uger (de tidligere feriefridagstimer) kan dog holdes, når den ansatte ønsker det, og når/hvis arbejdet/uddannelsesstedets drift tillader det.


Hvis uddannelseslægen ikke ønsker at holde ferie samtidig med tutorlægen, kan man eventuelt arrangere et ophold hos en anden tutor– eller nabolæge i den givne periode. Kontakt eventuelt én af regionens PUK'er (praksisuddannelseskoordinatorer), som vil være behjælpelig med at finde en afløserpraksis.


Omsorgsdage/barsel

Man har ret til 2 omsorgsdage pr. kalenderår pr. barn indtil barnets fyldte 8. år (= 16 omsorgsdage i alt i løbet af barnets 0.-7. år). for barsel gælder følgende:- en kvindelig ansat har ret til 8 ugers fravær før fødslen og 24 uger efter fødslen.

- en mandlig ansat har ret til 2 ugers fravær inden for de første 14 uger samt uge 25 og 26.

- endvidere kan de sidste 10 uger af barselsorloven (efter den 14. uge) benyttes af faderen

NB Fraværsretten kan kun udnyttes af en af forældrene ad gangen.

Ved barselsorlov skal den manglende tid senere suppleres med det samme antal dage, som manglede i første ansættelse.

Ved ansættelse i H-forløb kommer uddannelseslægen tilbage i sin egen blok, dvs. at evt. supplerende ansættelser kommer til at ligge i forlængelse af blokken.

Orlov / nedsat tid

Ansættelse på deltid/nedsat tid i en uddannelsesstilling kan kun ske under forudsætning af, at der er indgået aftale herom med Region Sjælland. Ansøgning om orlov /deltid/ nedsat tid fremsendes til regionen via Lægelig Videreuddannelses sekretariaterne i sygehusene / psykiatrien. 

Find aktuel kontaktperson her


Fremmødekrav til godkendelse

Op til 10% fravær fra stillingen får ikke konsekvens for godkendelse af forløbet. Fravær her regnes som sygdom, graviditet og barselsorlov eller anden orlov. Ferie regnes ikke som fravær.

Forsikringsforhold

Tutorlægen skal iflg. lovgivningen sørge for, at ALLE typer uddannelseslæger er dækket af en arbejdsskades- og ulykkesforsikring.
Region Sjælland dækker lægeansvarsforsikringen for KBU, Introduktions- samt Fase 1-læger. Læger i Fase 2 og 3 skal være dækket af praksis' egen lægeansvarsforsikring.

Opdateret 15/5-19​

Arbejdstid

Barsels- og fraværsblanketter

Uddannelseslæger i Lægevagt Sjælland

Tlf: 38 66 99 30​