Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side

Barsel / orlov

Du kan søge forskellige former for orlov under den lægelige videreuddannelse: barsels- og adoptionsorlov, forældreorlov, børnepasningsorlov samt orlov af andre årsager, f.eks. forskning.

 

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig i forhold til de forskellige slags orlov. Bemærk, at Sekretariatet ikke administrerer ansøgninger og overenskomstmæssige regler vedr. orlov, men henviser til løn - og personalekontoret på ansættelsesstedet.

 

Der henvises i øvrigt til "Beskæftigelsesministeriet" og "Yngre læger" 

 

Husk altid at meddele orlov til Sekretariatet.

 

Erstatningsansættelse efter orlov
Ved alle former for fravær og orlov skal du hurtigst muligt meddele Sekretariatet, hvornår du ønsker at genindtræde i dit uddannelsesforløb, så et nyt forløb kan planlægges.

 

Som uddannelsessøgende læge skal du efter orlov i en uddannelsesansættelse have en erstatningsansættelse svarende til orlovslængden. Erstatningsansættelser skal godkendes til uddannelse af Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse i samarbejde med det relevante uddannelsesråd. Læs i øvrigt om erstatningsansættelser under ”Erstatningsansættelse”.

 

Barsels- og forældreorlov
Forældre, der har fået børn den 27. marts 2002 eller senere, er omfattet af de nye regler om barselsorlov, som Folketinget vedtog den 20. marts 2002. Herudover er kommunalt eller regionale ansatte forældre, der har fået børn den 1. april 2008 eller senere omfattet af KTO’s aftale om ”Fravær af familiemæssige årsager”. Statsligt ansatte læger har tilsvarende rettigheder.

 

Hvor lang tid kan jeg holde barselsorlov?

Forældre kan tilsammen holde 52 ugers barselsorlov. Som kvinde har du ret til 8 ugers fravær med løn før fødslen samt 14 ugers orlov med løn efter barnets fødsel. I samme periode har faderen ret til to ugers barselsorlov med løn inden for de første 14 uger efter barnets fødsel samt uge 25 og 26.

 

Fra barnet er 14 uger gammelt, har moderen og faderen tilsammen ret til 32 ugers orlov med dagpenge, som de frit kan fordele imellem sig. De kan vælge at holde orloven sammen eller i forlængelse af hinanden. Hvis den af forældrene, der tager orlov, er offentligt ansat læge vil minimum 10 af de 32 uger være med løn.

 

For børn født 1. april 2008 eller senere hvor mindst en af forældrene er offentligt ansat gælder at mor og far har hver ret til 6 ugers fravær med løn efter barnets 14. uge. Retten til løn bortfalder, hvis den reserverede orlov ikke anvendes. Herudover har de tilsammen ret til yderligere 6 ugers fravær med løn.

 

Forældre kan efter aftale med arbejdsgiveren vælge at genoptage arbejdet delvist og dermed forlænge orloven svarende til den tid, de genoptager arbejdet i. Det betyder for eksempel, at man de sidste fem uger af orloven kan genoptage arbejdet på halv tid og dermed forlænge orloven til 10 uger på halv tid (se separat afsnit om deltid).

 

Forældre har ret til at udskyde mindst 8 og højst 13 uger af de 32 ugers orlov efter fødslen til et senere tidspunkt. De udskudte uger af orloven skal holdes i én sammenhængende periode og inden barnet fylder 9 år. Kun den ene af forældrene har ret til udskudt orlov. Orloven kan ikke holdes under ledighed. Under udskudt orlov kan du få dagpenge, hvis den samlede dagpengeperiode på 52 ugers ikke er forbrugt. Ved anmodning om dagpenge ved udskudt orlov skal du dokumentere, at der er indgået en aftale med arbejdsgiveren om udskydelse.

 

Hvornår skal jeg søge om barselsorlov?

Bliver du gravid under din uddannelse skal du meddele din termin og forventede barselsorlov til den/de berørte afdeling/er, ansættelsesstedets løn – og personalekontor samt Sekretariatet.

Som kvinde skal du senest 3 måneder før termin søge om barselsorlov via afdelingens ledelse. Din ansøgning attesteres hos afdelingens ledelse og sendes derefter til ansættelsesstedets løn – og personalekontor sammen med kopi af din vandrejournal.

Mænd skal med 4 ugers varsel meddele tidspunktet for afholdelse af de to ugers orlov inden for de første 14 uger. Orlov i uge 25 og 26 varsles senest 14 uger efter fødslen. Orlov i de 10 uger, der ligger efter den 14. uge efter fødslen skal varsles senest 8 uger efter fødslen. Hvis du ønsker at holde fædreorlov skal du sende en skriftlig ansøgning til ansættelsesstedets løn – og personalekontor, din afdeling og Sekretariatet. Vær opmærksom på, at al fædreorlov tæller som fravær, og du har brug for en erstatningsansættelse for hele fraværsperioden, hvis dit samlede fravær inkl. fædreorlov overstiger 10 %.

 

Hvornår skal jeg meddele tilbagevending til arbejdet?

Senest 8 uger efter fødslen skal du meddele Sekretariatet, hvornår du ønsker at vender tilbage til arbejdet. Som udgangspunkt skal du tilbage til samme afdeling / praksis, så tal med afdelingen om muligheden for at vende tilbage allerede når du planlægger din orlov. Har du ikke truffet en aftale med afdelingen / praksis om at vende tilbage efter din orlov, så sammensætter Sekretariatet et forløb som svarer til dit oprindelige.

 

Efter en orlov kan du ikke altid genindtræde i dine oprindelige enkeltstillingsklassificerede ansættelser, da de fortløbende besættes med uddannelsessøgende læger. Dit reviderede forløb vil derfor blive klassificeret af Sekretariatet.

 

Børnepasnings eller forældreorlov
Du kan få forældreorlov, hvis barnet er født før 1. januar 2002 eller er født mellem den 1. januar 2002 - 1. april 2003, og du i øvrigt har fulgt de daværende regler for barselsorlov. Din arbejdsløshedskasse udbetaler dagpenge under din orlov.

 

Ved forældreorlov gives skriftlig besked til Sekretariatet. Sideløbende sendes skriftlig ansøgning via afdelingens ledelse til ansættelsesstedets løn – og personalekontor.

 

Vær opmærksom på, at din børnepasningsorlov kan påvirke andre ansættelser end din nuværende. Alle berørte ansættelsessteder skal have besked om dit fravær. Efter din orlov sammensætter Sekretariatet et nyt uddannelsesforløb, som lever op til uddannelsens krav.

 

Orlov af øvrige årsager
Orlov fra speciallægeuddannelsen kan også skyldes et ønske om relevant udenlandsophold eller forskning.

 

Enhver anden orlov end sygdom, graviditet, barsel, adoption og børnepasning kræver en godkendelse fra de berørte afdelinger / praksis, der fremgår af din Ansættelses- og Uddannelsesaftale. Hvis alle afdelinger / praksis stiller dig fri i forhold til din aftalemæssige ansættelse, kan du søge om orlov i en given periode.

 

Send din ansøgning om orlov til Sekretariatet sammen med det brev fra de berørte afdelinger / praksis, der fritstiller dig fra din ansættelsesaftale med afdelingerne / praksis, hvis din ansøgning om orlov godkendes. Du skal sikre dig, at du kan forblive i den planlagte ansættelse, hvis din orlov ikke imødekommes. Du skal også undersøge om eventuelt kan komme tilbage til afdelingerne / praksis efter din orlov.

 

Såfremt du søger om orlov for at uddanne dig helt eller delvist i udlandet, kan du søge om at få ansættelsen i udlandet forhåndsgodkendt til uddannelse. Du kan læse mere om dette i afsnit 2. 3 i Sundhedsstyrelsen vejledning nr. 9847 ”Vejledning om meritvurdering i speciallægeuddannelsen” .

 

Som ved andre former for fravær skal du i god tid meddele Sekretariatet, hvornår du ønsker at genindtræde i dit uddannelsesforløb.

 

Efter din orlov sammensættes et nyt uddannelsesforløb, som skal godkendes af Sekretariatet i samarbejde med specialets uddannelsesråd for at sikre, at det lever op til uddannelsens krav.

Links:

 

Beskæftigelsesministeriet

 

Yngre læger

 

Vejledning om meritvurdering i speciallægeuddannelsen

 

 

 

© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101