Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side

Ansættelsesprocedure

Ansættelsesproceduren skal sikre en effektiv og ensartet sagsgang med afkortning af varigheden af ansættelsesprocessen.

 

Faglig Profil

De videnskabelige selskaber har for alle specialer beskrevet en faglig profil. Den faglige profil består ideelt af to dele: dels en generel del, som beskriver specialets hovedarbejdsområder, arbejdsmetoder, evt. fagområder, generelle vagtforhold etc. - dels en del, der mere specifikt handler om udvælgelse til ansættelse i hoveduddannelsesforløb med en beskrivelse af de områder, som specialet vægter i forhold til de 7 lægeroller.

Der er i alle faglige profiler lagt vægt på både rent faglige ekspert kompetencer samt på mere personlige kompetencer som f.eks. engagement og samarbejdsevne.

  

De faglige profiler ligger på hjemmesiderne for de 3 regionale videreuddannelsessekretariater og på hjemmesiderne for de videnskabelige selskaber.

  

Faglig bedømmelse fra introduktionsstilling

Under introduktionsansættelsen gennemføres en faglig bedømmelse af den yngre læge. Bedømmelse sker dels i forhold til målbeskrivelsen for introduktionsstillingen, dels i forhold til specialets faglige profil. I nogle specialer bruges et særligt skema, kaldet vurderingsskema eller bedømmelsesskema. Det kan du se under de enkelte specialer. Hvis specialet har lavet et særligt skema, skal dette vedhæftes ved ansøgning af hoveduddannelsesforløb.

  

Ansættelsessamtale

Ansættelsessamtalen er et centralt element i udvælgelsen af ansøgere, og samtalerne kan have forskellig form:

 

  • Traditionel ansættelsessamtale, hvor ansøgeren møder til en samtale med hele ansættelsesudvalget, og hvor ansøgeren uddyber sin ansøgning og hvor der stilles supplerende spørgsmål fra ansættelsesudvalget.
  • Struktureret / kompetencebaseret samtale. Selve formen ligner den traditionelle ansættelsessamtale, men ansøgeren kender struktur for samtalen. Samtalen kan suppleres med demonstration af en praktisk færdighed eller fremlæggelse af et patientforløb.
  • Multiple mini-interview. Her er ansættelsesudvalget delt op i mindre grupper på 2-3 personer. Alle ansøgere interviewes af disse grupper i 5-7 min. Ansøgeren kender på forhånd temaerne for interviewene. Ansøgeren vil være oplyst om, hvilken samtaletype specialet har valgt, og der er generel information om de forskellige samtale former på videreuddannelsessekretariaternes hjemmeside.

 

 

Alle ansøgere indkaldes som udgangspunkt til samtale. For en del specialer er der dog så mange ansøgere i forhold til antallet af opslåede hoveduddannelsesforløb, at en udvælgelse af ansøgere til samtale er nødvendig. Den faglige bedømmelse, som er foretaget i introduktionsstillingen skal indgå i grundlaget for udvælgelsen. Ansøgere, der ikke tilbydes stilling, vil modtage et karrierevejledende afslag.

 

Opslag

Alle hoveduddannelsesforløb opslås på sundhedsjobs.dk

 

Ansøgning

Ansøgning til et hoveduddannelsesforløb består af  

  • Et struktureret ansøgningsskema inkl. CV
  • En motivering for ansøgning
  • Dokumentation jf. det formelle regelsæt samt jf. vejledning for specialet

 

Ansøgere, der ikke på ansøgningstidspunktet har afsluttet introduktionsstillingen, skal til ansøgningen vedlægge en udtalelse fra introduktionsafdelingen, der bekræfter, at introduktionsansættelsen forventes gennemført på tilfredsstillende vis inden hovedansættelsen skal tiltrædes.

 

Ansøgning foregår elektronisk via videreuddannelsen.dk. Under de enkelte specialer ligger den seneste vejledning for opslag i specialet. Vejledningen kan dog ændre sig fra gang til gang, så husk altid at læge den nyeste vejledning i forbindelse med ansøgning om hoveduddannelsesforløb.

 

Ansættelsesudvalg

Ansættelsesudvalgenes hovedopgave er at prioritere ansøgerne, og derefter indstiller sekretariatet de prioriterede ansøgere til ansættelse i de opslåede hoveduddannelsesforløb.

 

Ansættelsesudvalgene betjener som hovedregel én videreuddannelsesregion. I specialer med opslag af få hoveduddannelsesforløb årligt, og hvor forløb går på tværs af videreuddannelsesregionerne, kan ansættelsesudvalget dække to eller alle tre videreuddannelsesregioner.

 

Ansættelsesudvalgets sammensætning:

  • 1 ledelsesrepræsentant (speciallæge) for hver af de afdelinger, der indgår i opslåede hoveduddannelsesforløb inden for specialet – indstillet af hospitalsledelsen
  • 2 – 4 repræsentanter fra det videnskabelige selskab – indstillet af selskabet, heraf mindst én speciallæge og én yngre læge under uddannelse i specialet. speciallægemedlemmer samt 1 yngre læge udpeget af det videnskabelige selskab. 1 medlem udpeget af Yngre Læger.
  • Herudover kan ansættelsesudvalget vælge at supplere med yderligere medlemmer Ansættelsesudvalget sekretariatsbetjenes af det respektive regionale videreuddannelsessekretariat.

 

Ansættelsesudvalgene har den endelige kompetence til indstilling til ansættelse.  

En afdeling har mulighed for at gøre indsigelse mod ansættelse af en ansøger i ansættelsesudvalget. Indsigelsen skal være begrundet i direkte kendskab til den pågældende ansøger enten fra en tidligere ansættelse eller fra et samarbejde med ansøgeren.

 

Offentliggørelse

På de regionale videreuddannelsessekretariaters hjemmeside vil opslagsterminer for alle specialer i den enkelte videreuddannelsesregion fremgå. Herudover vil opslag, faglige profiler, procedure for ansættelsessamtaler, ansøgningsskemaer og vejledninger fremgå af disse hjemmesider.

 

Spørgsmål

Spørgsmål til ansættelsesproceduren kan rettes til de 3 regionale videreuddannelsessekretariater:

Uddannelsesregion Øst - 3975 0680, laegeuddannelsen@regionh.dk

Uddannelsesregion Syd - 7663 1457, videreuddannelsen@regionsyddanmark.dk  

Uddannelsesregion Nord - 7841 0000, vus@stab.rm.dk

Links:

 

Ansættelsesprocedure og forretningsorden - Danske Regioner, 3. marts 2017

 

Typer af ansættelsessamtaler

 

www.sundhedsjobs.dk

www.videreuddannelsen.dk

 

 

© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101