Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side

Almen medicin, generelt

Indledning
Denne side indeholder generel information for alle uddannelsessøgende læger i almen medicin i Videreuddannelsesregion Øst. Se særskilt information for henholdsvis Region Hovedstaden og Region Sjælland under "Øvrig information om almen medicin", herunder information til tutorlæger/kommende tutorlæger i de 2 regioner.

Almen medicinske uddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Øst
Almenmedicinske Introduktionsstillinger og Hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Øst opslås særskilt af henholdsvis Region Hovedstaden og Region Sjælland. En introduktionsstilling opnået i én region, kan godt bruges til at søge et hoveduddannelsesforløb i en anden region.

 

Introduktionsstillinger
Region Øst opslår samlet ca. 100 introduktionsstillinger årligt.
Efter afslutning af turnus/klinisk basisuddannelse kan du søge en introduktionsstilling. Ansættelse i en introduktionsstilling er 6 måneder, hvis du har haft en praksisansættelse i din KBU og 12 måneder, hvis du ikke har haft en praksisansættelse i din KBU. For ansøgere der ikke har en dansk turnus/klinisk basis vil ansættelsestiden som udgangspunkt være 12 måneder.

 

I introduktionsstillingen er din arbejdsplads hos en praktiserende læge, der er godkendt til at modtage uddannelseslæger. I løbet af din introduktionsstilling skal du opnå de kompetencer der er tilknyttet uddannelsesstillingen, have udfyldt et vurderingsskema, have underskrevet "attestation for tidsmæssig gennemført uddannelseselement", have gennemført - de til uddannelseselementet - tilhørende evalueringer.
I Region Hovedstaden skal regionens '
Kursushæfte' endvidere underskrives. 

 

Hoveduddannelsesforløb

Når du har gennemført din introduktionsstilling i Almen Medicin kan du søge et Hoveduddannelsesforløb i Almen Medicin.
Region Øst opslår samlet ca. 80-85 Hoveduddannelsesforløb årligt.


Opslag af introduktionsstillinger og hoveduddannelsesforløb

Alle ledige stillinger/uddannelsesforløb i almen medicin i Danmark opslås på ”Sundhedsjobs.dk”. Henvendelse omkring stillingsopslag, ansøgninger, ansættelsessamtaler og faglige profil rettes til den videreuddannelsesregion, hvor man ønsker at søge en introduktionsstilling eller et hoveduddannelsesforløb. Ansættelsesudvalget prioriterer mellem ansøgerne efter ansættelsessamtalerne på baggrund af helhedsindtryk og specialets faglige profil.

 

Målbeskrivelse

Alle lægelige specialer har en målbeskrivelse. Sundhedsstyrelsen har udarbejdet den for kliniks basisuddannelse og Dansk selskab for Almen Medicin har formuleret målbeskrivelsen for introduktions- og hoveduddannelse i almen medicin. 

Målbeskrivelsen er det overordnede dokument, der blandt andet indeholder kompetencekrav, eksempler på relevante delmål, læringsmetode og evalueringsstrategi. Målbeskrivelsen kan findes via lægens elektroniske logbog eller via Sundhedsstyrelsens hjemmeside under "Målbeskrivelse".

 

Uddannelsesprogram/praksisbeskrivelse

Til alle introduktionsstillinger og delelementer i hoveduddannelsesforløb i almen medicin er der udarbejdet et uddannelsesprogram/praksisbeskrivelse, som den enkelte uddannelseslæge får udleveret af sin afdeling/praksis.  

Uddannelsesprogrammerne/praksisbeskrivelserne er udarbejdet af afdeling/praksis i samarbejde med Det Almen medicinske Uddannelsesråd (AMUR) og indeholder information om, hvilke kompetencer der skal opnås på den enkelte afdeling/i praksis i løbet af uddannelsen.


Uddannelsesplan

Uddannelsesplanen er en individuel tilpasset plan for hvornår og hvordan kompetencerne i uddannelsesprogrammet konkret erhverves på afdelingen eller i praksis.

Uddannelsesplanen udarbejdes i samarbejdet mellem uddannelseslæge og den uddannelsansvarlige overlæge / tutorlæge.

 

Faglig profil

Beskrivelse/kravene til uddannelsen som almen mediciner fremgår af specialets faglige profil. Læs under ”Links” for nærmere information. Her finder du også ”vurderingsskemaet”, hvor de kompetencer som skal opnås i løbet af introduktionsstillingen fremgår. Vurderingsskemaet skal anvendes ved ansøgning til hoveduddannelsesforløb

 

Logbog.net

Den elektroniske logbog skal anvendes til godkendelse af kompetencerne i introduktionsstillingen forinden der søges om et hoveduddannelsesforløb samt af de enkelte uddannelseselementer inden der søges om speciallægeanerkendelse hos Sundhedsstyrelsen

 

Kurser
I speciallægeuddannelse i almen medicin er der tilknyttet en række obligatoriske generelle samt specialespecifikke kurser:

Læs under ”Kursus og forskningstræning” for nærmere information om obligatoriske generelle kurser

For nærmere information om de specialespecifikke kurser henvises til ”Specialeuddannelsen i Almen Medicin”.

Der ud over er der en række introduktionsdage, temadage, netværksmøder samt supervisionsgrupper der varierer fra region til region.

Uddannelsesråd

I uddannelses region øst er der nedsat et uddannelsesråd for hvert speciale, hvis overordnede formål er, at sikre en god uddannelse. Uddannelsesrådet består af repræsentanter fra de enkelte regioner samt fra YL.

Rådet medvirker bl.a til den løbende revision af uddannelsesprogrammer og deltager i udviklingen og planlægningen af den lokale implementering af lærings- og evalueringsmetoder.

 

Kontaktpersoner

Se under hhv. Region Sjælland og Region Hovedstaden.

 

Øvrig information om almen medicin:

Info om almen medicin i regionerne:

Region Hovedstaden

Region Sjælland

 

Øvrig generel information:

Kursus og forskningstræning

Merit og dispensation

 

Nyttige links:

Dansk selskab for almen medicin - DSAM
Specialeuddannelsen i almen medicin - SPEAM
Sundhedsstyrelsen
Styrelsen for patientsikkerhed (autorisation)

Sundhedsjobs.dk

Videreuddannelsen.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101