Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side

Forskningstræning

Forskningstræning er obligatorisk for læger i hoveduddannelse eller overgangsblokke, der følger 2003-bestemmelserne.

 

Formålet med forskningstræning
Sundhedsstyrelsens retningslinjer for forskningstræning angiver, at det overordnede formål er at opøve kompetence til at opsøge, vurdere og udvikle ny viden samt anvende denne viden til kritisk vurdering samt evaluering af etableret praksis. Forskningstræningsmodulet er specielt rettet mod træning af akademikerrollen og mod udvikling af professionel tilgang til praksis

Du kan finde retningslinjerne under "Sundhedsstyrelsens vejledning".

 

Hvem skal deltage
Som udgangspunkt skal alle læger i hoveduddannelse eller overgangsblok efter 2003-bestemmelserne deltage.

Undtaget fra hele forskningstræningsmodulet er læger med dokumenteret forskningserfaring i form af erhvervet akademisk grad, dr. med. eller ph.d..

 

Undtaget fra dele forskningstræningsmodulet er læger med dokumenteret deltagelse i tilsvarende teoretiske kurser, dokumenteret forskningserfaring i form af publikationer i anerkendte tidsskrifter eller mundtlig fremlæggelse af forskningsresultater på kongres.

 

Se mere om procedure for hel eller delvis fritagelse under punktet ”Hvordan søges hel eller delvis fritagelse”.

 

Hvad består forskningstræningselementet af

Der er til forskningstræningen afsat 20 dage fordelt på

  • 10 dages teoretisk kursus, seminardage og fremlæggelse.
  • 10 dage til selvstændigt arbejde 

For specialet Almen Medicin afholdes hele forskningstræningselementet af Forskningsenheden for Almen Praksis København. Alle 20 dage er placeret i hoveduddannelsens fase 2.

Du kan læse mere om kurset ved at følge linket i linkboksen til højre.

 

For alle øvrige specialer består forskningstræningselementet af følgende:

 

Modul 1: et introduktionskursus på 3 dage, der omhandler basal forskningsmetodologi, kritisk litteraturlæsning samt litteratursøgning. Kurset er åbent for alle specialer undtagen almen medicin. Du skal sammen med din vejleder have udarbejdet en idé til et projekt Kurset afholdes af Københavns Universitet.

 

Modul 2: op til 4 dages målrettet kursusaktivitet f.eks. andre emner end på introduktionskurset eller dybdegående kurser i forhold til tidligere emner, ca. 2 dage seminardage og ½ - 1 dag afsat til evaluering af projektet og fremlæggelse. Forløbet kan have et mere individuelt præg.

 

Den praktiske del af forskningstræningen, som består i at lave en specialespecifik opgave. Forskningstræningen skal afsluttes med en evaluering af opgaven. Der skal således skrives et abstrakt, og opgaven skal fremlægges mundtligt. Forum for fremlæggelsen kan variere fra speciale til speciale.

 

Modul 1 er fælles for alle, hvorimod det resterende forløb tilrettelægges forskelligt fra speciale til speciale. Se under næste punkt.

 

Hvordan tilmelder jeg mig

Alle under hoveduddannelse i Almen Medicin kontaktes automatisk af Forskningsenheden for Almen Praksis København. Du skal være kontaktet senest ved starten af sidste hospitalsansættelse.

 

For læger i hoveduddannelse eller overgangsblok i alle øvrige specialer  vil du modtage oplysning om tilmelding til Modul 1 pr. E-mail fra Sekretariatet for Lægelig Videreuddannelse. Normalt vil denne mail komme i maj/juni og oktober/november. Der afholdes 6 - 7 kurser pr. år. Normalt i den sidste hele uge i måneden fra tirsdag til torsdag i tidsrummet kl. 08.30 – 16.00. Der er plads til 24 kursister på hvert hold.

 

Modul 1 kurserne afholdes på Panum Instituttet i tidsrummet kl. 08.30 – 16.00.

Se datoer og mulighed for tilmeldinger under "Tilmeldingsskema modul 1" i linkboksen til højre.


 

Du kan se mere på kursernes hjemmeside


 

Modul 2 udbydes på nuværende tidspunkt af Region Sjælland samt af enkelte specialer. Du vil få besked om Modul 2 enten via dit speciale eller ved at du kontakter Uddannelsesafdelingen i Region Sjælland. Datoerne for kurserne i Region Sjælland, kan også findes via sekretariatets hjemmeside.

 

For enkelte læger i hoveduddannelse vil forskningstræningselementet tilrettelægges individuelt.

 

Betingelser for forskningstræning

Alle kurser er gratis, og du har ret til frihed med løn både under kurser, seminardage og for de 10 dage til selvstændigt arbejde. Du skal aftale hele den praktiske tilrettelæggelse med såvel din kliniske vejleder som din evt. forskningstræningsvejleder. Du skal sikre, at jeres plan efterfølgende godkendes af den postgraduate kliniske lektor i specialet, ligesom du skal orientere såvel uddannelsesansvarlige overlæge, skemalæggeren og den ledende overlæge om den godkendte plan.

 

Under ”Links” kan du finde et skema til brug for indgåelse af aftalerne omkring din forskningstræning.

 

Attestation

Såfremt din logbog ikke indeholder mulighed for attestation af gennemført forskningstræning kan du finde et skema til brug for dette under ”Links”.

 

Hvordan søges hel eller delvis fritagelse

Læger med dokumenteret forskningserfaring i form af erhvervet akademisk grad, dr. med. eller ph.d. vil ikke blive tilbudt forskningstrænings-modulet, men opfordres til at blive vejledere. Såfremt du har medsendt kopi af dit bevis for graden ved ansøgning om hoveduddannelsesforløb, vil du efterfølgende få tilsendt bevis for at du er undtaget for forskningstræningsmodulet. Såfremt du først modtager beviset senere, skal du fremsende kopi af den erhvervede akademiske grad efterfølgende til Sekretariatet. Du vil herefter modtage bevis for fritagelsen.

 

Såfremt du mener at være berettiget til delvis fritagelse, sendes ansøgning vedlagt dokumentation for kurser og forskningserfaring til Sekretariatet. Sekretariatet vil så behandle din ansøgning og meddele dig i hvilket omfang du kan fritages.

Links:

 

Sundhedsstyrelsens vejledning

 

Modul 1 kursernes hjemmeside

 

Tilmeldingsskema modul 1

 

Forskningstræning i Almen medicin

 

Modul 2 kurser udbudt af Region Sjælland

 

Specialer med egne modul 2 kurser

 

Aftale om forskningstræning - Videreuddannelsesregion Øst

 

Attestation for gennemført forskningstræning

 

Honoreringsbilag for vejlederfunktion

 

© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101