Gå til forsiden
Klik her for at læs mere
Klik her for at læs mere
Printvenlig side
Her er du:  FAQ

FAQ

1) Jeg har hørt at der er kommet en 6 års frist i stedet for 5-års fristen. Hvad betyder det for mig?

Vi har samlet alt information omkring den nye 6 års frist her ›››

 

 

2) Hvordan bliver min introduktionsstilling godkendt?

Du skal ikke indsende nogen dokumenter hverken til os eller Sundhedsstyrelsen, når du er færdig med din introduktionsstilling. Du skal sørge for følgende:

  • at du har fået underskrift for alle de kompetencer i logbogen, der tilhører introdelen
  • at du har gennemført det generelle kursus Pædagogik 2
  • at du har fået underskrevet ”Attestation for tidsmæssigt gennemført uddannelseselement”

Dokumenterne skal bruges når du søger hoveduddannelse, og når du søger speciallægeanerkendelse – opbevar dem derfor et sikkert sted.

 

For nogle specialer gælder tillige, at du skal have udfyldt vurderingsskemaet, og i almen medicin skal du også have underskrevet relevante kurser i "Kursushæftet".

 

 

3) Er det tilladt at have flere introduktionsstillinger i samme speciale?

Ja, men vi opfordrer altid afdelingerne til at ansætte læger, der ikke har introduktionsstilling i forvejen.

 

 

4) Jeg har haft en introduktionsstilling tidligere og har gennemført LAS 1 og Pæd 2 . Skal jeg tage dem igen i min nye introduktionsstilling?

Fra 2012 skifter LAS kursusrækken navn til SOL kurser. LAS 1 bliver til SOL 1, LAS 2 bliver til SOL 3, og LAS 3 bliver til SOL 2. Samtidig flyttes LAS 1/SOL 1 til hoveduddannelsen, således at alle SOL kurser fremover skal tages i løbet af hoveduddannelsen.

 

Såfremt du har taget LAS 1 eller SOL 1 i løbet af din introduktionsuddannelse, skal du ikke tage disse kurser igen - hverken i hoveduddannelsen eller hvis du får en ny introduktionsstilling i et andet speciale. Det samme gælder for Pædagogik 2, der også kun skal tages 1. gang i introduktionsuddannelsen.

 

 

5) Hvad tæller som fravær?

Ferie og deltagelse i obligatoriske kurser tæller ikke med i de 10 % fravær, som man maksimalt må have. Alle andre former for fravær - herunder sygdom, barsel, barns sygedag, omsorgsdage, fravær til forskning m.m. – tæller med i grænsen på de 10 %. 

 

 

6) Jeg har været syg i mit klassificerede uddannelsesforløb – skal det forlænges?

Hvis du har mere end 10 % fravær (alt andet end ferie og obligatoriske kurser) i et delelement, skal ansættelsen forlænges. Ved forlængelse skal alt fravær erstattes. Se mere om hvordan du beregner fravær her ›››

 

 

7) Kan jeg afholde orlov (ikke barsel) under min hoveduddannelse?

Ja, du kan godt afholde orlov under din hoveduddannelse. Alle afdelinger, der bliver berørt af din orlov, skal acceptere orlovsperioden OG kunne tage dig tilbage igen efter endt orlov. For længerevarende orlov er det normalt, at specialets pædagogiske kliniske lektor også skal godkende din orlov. Når du har skriftlig accept fra alle afdelinger skal du kontakte Sekretariatet, da der skal laves en revideret ansættelses- og uddannelsesaftale.

 

 

8) Jeg har ansættelse forud for hoveduddannelsen, og skal nu være på samme afdeling i min hoveduddannelse – kan jeg få merit?

Hvis der er tale om en uklassificeret ansættelse kan der ikke gives merit.

 

Hvis du har været i klassificeret introduktionsstilling i et speciale og søger merit for et uddannelseselement i samme speciale, kan der heller ikke gives merit.

 

Hvis du derimod søger merit i et andet speciale, hvor det speciale, du har opnået erfaringen i indgår som sideuddannelse, kan der som regel gives merit. Du skal først søge merit, når du har fået en hoveduddannelsesstilling. Sekretariatet afgør som regel sagen i samarbejde med specialets pædagogiske kliniske lektor.

 

Hvis der gives merit, er det ikke sikkert, at du frigives fra dit uddannelseselementet og/eller at hoveduddannelsesforløbet afkortes. Det kræver de berørte afdelingers accept.

 

 

9) Jeg er i hoveduddannelse og har fået mulighed for at få ansættelse på en anden afdeling – kan det lade sig gøre?

Ja, men det kræver, at både aftagende og modtagende afdeling skriftlig godkender dette. Desuden skal du kunne lære de samme kompetencer på den nye afdeling, som du skulle have lært på den gamle. Sekretariatet skal kontaktes og foretage den endelige godkendelse, og der skal laves en revideret ansættelses- og uddannelsesaftale

 

 

10) Jeg er i hoveduddannelse, men ønsker at fortsætte min hoveduddannelse i en anden videreuddannelsesregion – kan jeg det?

Ja, du kan godt skifte videreuddannelsesregion. Som udgangspunkt kræver det, at du selv finder alle ansættelserne i den videreuddannelsesregion, du ønsker at skifte til. Desuden skal samtlige afdelinger + sekretariatet i den videreuddannelsesregion, du forlader, acceptere, at du flytter dit forløb. Sekretariatet i den nye videreuddannelsesregion skal udarbejde en ny ansættelses- og uddannelsesaftale til dig.

 

 

11) Jeg er ved at have færdiggjort min hoveduddannelse og skal søge speciallægeautorisation. Hvad skal jeg indsende til Styrelsen for Patientsikkerhed?

På Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside kan du se hvad du skal indsende, når du søger om speciallægeautorisation. Læs mere her ›››

 

© 2011 Lægelig Videreuddannelse | Kildegårdsvej 28, opg. 63 st. | 2900 Hellerup | Tlf: 38 66 99 30  | EAN-nummer: 5798000384101